ตารางการอบรม

สอนโดยทีมวิทยากรทรงคุณวุฒิ เปี่ยมด้วยประสบการณ์ ผู้เข้าอบรมจะได้ฝึกทักษะการพูดอย่างทั่วถึงทุกท่าน ประเมินผล แก้ไขและพัฒนาเป็นรายบุคคล การฝึกจะช่วยให้ท่าน หายจากอาการตื่นเต้น คลายความประหม่า มีบุคลิกผู้นำ น่าเชื่อถือ

หลักการอบรม

สิ่งที่ผู้เข้าอบรมจะได้รับ

ท่านมีอาการประหม่า ตื่นเต้น เวลาพูดนึกไม่ออก ขึ้นต้นไม่ถูก จบไม่ลง
ที่พูดไม่ได้เตรียม ที่เตรียมไม่ได้พูด หลักสูตรนี้ช่วยคุณได้
สำหรับท่านที่มีประสบการณ์การพูดอยู่แล้ว ต้องการพัฒนาให้เป็นมืออาชีพมากขึ้น
ที่นี่คือคำตอบ รับประกันผลสัมฤทธิ์

"อย่าปล่อยให้ความกลัว เป็นอุปสรรคความก้าวหน้าของท่าน!!!"

ท่านมีอาการประหม่า ตื่นเต้น เวลาพูดนึกไม่ออก ขึ้นต้นไม่ถูก จบไม่ลง
ที่พูดไม่ได้เตรียม ที่เตรียมไม่ได้พูด หลักสูตรนี้ช่วยคุณได้
สำหรับท่านที่มีประสบการณ์การพูดอยู่แล้ว ต้องการพัฒนาให้เป็นมืออาชีพมากขึ้น
ที่นี่คือคำตอบ รับประกันผลสัมฤทธิ์

"อย่าปล่อยให้ความกลัว เป็นุปสรรคความก้าวหน้าของท่าน!!!"

ท่านมีอาการประหม่า ตื่นเต้น เวลาพูดนึกไม่ออก ขึ้นต้นไม่ถูก จบไม่ลง
ที่พูดไม่ได้เตรียม ที่เตรียมไม่ได้พูด หลักสูตรนี้ช่วยคุณได้
สำหรับท่านที่มีประสบการณ์การพูดอยู่แล้ว ต้องการพัฒนาให้เป็นมืออาชีพมากขึ้น
ที่นี่คือคำตอบ รับประกันผลสัมฤทธิ์

"อย่าปล่อยให้ความกลัว เป็นุปสรรคความก้าวหน้าของท่าน!!!"

ท่านมีอาการประหม่า ตื่นเต้น เวลาพูดนึกไม่ออก ขึ้นต้นไม่ถูก

จบไม่ลง ที่พูดไม่ได้เตรียม ที่เตรียมไม่ได้พูด หลักสูตรนี้ช่วยคุณได้
สำหรับท่านที่มีประสบการณ์การพูดอยู่แล้ว ต้องการพัฒนา

ให้เป็นมืออาชีพมากขึ้น ที่นี่คือคำตอบ รับประกันผลสัมฤทธิ์

"อย่าปล่อยให้ความกลัว เป็นอุปสรรคความก้าวหน้าของท่าน!!!"

THE BEST SPEECH​

หลักสูตร ศิลปศาสตร์การพูดเดอะเบสท์ สปีช​

การแต่งกาย

- เบรกอาหารว่าง เช้า-บ่าย

- อาหารกลางวันในโรงแรม

- คู่มือประกอบการอบรม

​- ใบประกาศนียบัตร

- หนังสือทำเนียบสมาชิก

วันแรก 

- การขจัดอาการประหม่าลดความตื่นเต้นและ สร้างความมั่นใจ
- การปรากฏตัวให้ดูดีมีความน่าเชื่อถือ ฝึกการใช้ไมค์

- หลักการทักที่ประชุม อย่างเป็นทางการ กึ่งทางการ และไม่เป็นทางการ
- พัฒนาบุคลิกภาพ สร้างภาวะผู้นำ และการใช้ท่าทางประกอบการพูด
- ทคนิคการใช้น้ำเสียงให้น่าฟังมีพลังอย่างเหมาะสม
- หลักการสร้างโครงเรื่องอย่างมืออาชีพ

 

สุภาพบุรุษ แต่งกายสุภาพ สวมสูท/ แจคเก็ต

*หากท่านใดต้องการให้สอนผูกเนคไท ให้นำเนคไทมาด้วย

สุภาพสตรี  แต่งกายสุภาพ

การบริการ

- เทคนิคการเล่าเรื่อง "Story Telling"

- เทคนิคการขึ้นต้นให้น่าสนใจชวนติดตาม

- หลักการเดินเรื่องไม่สับสน ตรงประเด็น ตรงตามวัตถุประสงค์
- เทคนิคการเตรียมตัวและการฝึกซ้อมก่อนการพูด

- ฝึกการพูดสั้น กระชับ แต่เนื้อหาครบถ้วนได้ใจความสมบูรณ์

วันที่สอง   

- เทคนิคเฉพาะ "หลักการพูด THE  BEST" เสน่ห์ของการพูด

- ข้อควรระวังในการพูด

- การใช้น้ำเสียง สีหน้า และท่าทางประกอบการพูด

- ฝึกการแสดงออก พูดและแสดงออกอย่างเป็นธรรมชาติ
- หลักการวิเคราะห์ผู้ฟังเพื่อประสิทธิภาพของการพูด

 

- เทคนิคการพูด เมื่อต้องพูดในสภาวะที่ไม่พร้อม
- การพูดในโอกาสพิเศษต่างๆ เช่น กล่าวอวยพร กล่าวขอบคุณฯ

- ฝึกการพูดในโอกาสต่างๆ
- เทคนิคการพูดอย่างวิทยากร
- การใช้ปฏิภาณไหวพริบในการพูด
 

 

วันที่สาม   

- หลักการพูดโน้มน้าวจูงใจ

- การพูดที่มีความน่าเชื่อถือ ถูกใจคนฟังและสร้างแรงบันดาลใจ

- หลักการโน้มน้าวผู้ฟังที่เป็นปรปักษ์ให้คล้อยตาม

- เทคนิคการตั้งคำถามเพื่อการโน้มน้าวจูงใจ
 

- เทคนิคการตอบคำถาม ชัดเชน น่าเชื่อถือ และตรงประเด็น

- การพูดสุนทรพจน์แบบฉับพลัน ไม่ต้องเตรียมตัว
- ทักษะการพูดให้เป็นธรรมชาติสร้างความประทับใจ
- หลักชัยของการพูด
- ฝึกการเป็นพิธิกร

*ทุกวัน มีภาคปฏิบัติให้ผู้เข้าอบรมได้ฝึกฝนบนเวทีทุกหัวข้อ
 

ตัวอย่างการสอน

ตัวอย่างการสอน

 

หลักการอบรม

สอนโดยทีมวิทยากรทรงคุณวุฒิ เปี่ยมด้วยประสบการณ์ 

ผู้เข้าอบรมได้ฝึกทักษะการพูดอย่างทั่วถึงทุกท่าน

ประเมินผล แก้ไขและพัฒนาเป็นรายบุคคล

การฝึกจะช่วยให้ท่าน หายจากอาการตื่นเต้นคลายความประหม่า

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การบริการ

- เบรกอาหารว่าง เช้า-บ่าย

- อาหารกลางวันในโรงแรม

- คู่มือประกอบการอบรม

​- ใบประกาศนียบัตร

- หนังสือทำเนียบสมาชิก

 

การแต่งกาย

สุภาพบุรุษ แต่งกายสุภาพ

สวมสูท/ แจคเก็ต

*หากท่านใดต้องการให้สอนผูกเนคไท

ให้นำเนคไทมาด้วย

สุภาพสตรี  แต่งกายสุภาพ

(แอร์ค่อนข้างหนาว)

รุ่นที่

วันที่

เวลา

จำนวน

ราคา

สถานที่

141

142

อบรมวันศุกร์ - อาทิตย์ที

9-11 มี.ค. 2561

อบรมวันศุกร์ - อาทิตย์ที่

6-8 เม.ย. 2561

เวลา 9.00 น. - 17.00 น.

เวลา 9.00 น. - 17.00 น.

จำกัด

จำกัด

20 ท่านเท่านั้น

20 ท่านเท่านั้น

 

 

Hot Promotion

ราคาเพียง 8,900 บาท/ท่าน

(ปกติ 12,000 บาท)

ราคาเพียง 8,900 บาท/ท่าน (ปกติ 12,000 บาท) 

Hot Promotion

โรงแรมทองธารา ถ.เจริญกรุง​

 โรงแรมทองธารา ถ.เจริญกรุง​

อบรมวันศุกร์ - อาทิตย์ที่ 9-11 มี.ค. 2561

เวลา 9.00 น. - 17.00 น.

จำกัด

20 ท่านเท่านั้น

 

สถานที่จัด โรงแรมทองธารา ถ.เจริญกรุง​

Hot Promotion

กำหนดวันอบรม หลักสูตรศิลปศาสตร์การพูด

ราคาเพียง 8,900 บาท/ท่าน (ปกติ 12,000 บาท) 

สถานที่จัด โรงแรมทองธารา ถ.เจริญกรุง

อบรมวันศุกร์ - อาทิตย์ที่ 9-11 ก.พ. 2561

รุ่นที่

รุ่นที่

เทคนิคการพูด โดย คุณแสงธรรม บัวแสงธรรม ภายใต้แนวคิดที่ว่า

Call...087-4623563

Call...061-3563964

Call...061-356-3964

เทคนิคการพูด โดย คุณแสงธรรม บัวแสงธรรม ภายใต้แนวคิดที่ว่า