เทคนิคการโน้มน้าว

กลยุทธ์การครองใจคน​

การสร้างปฏิสัมพันธ์

และการบริการที่เป็นเลิศ​

Communication and Teamwork

ภาวะผู้นำและการสร้างทีมที่เข้มแข็ง​

Personal Accountability​

กลยุทธ์การสื่อความ

และบริหารความร่วมมือ​

การบริหารจัดการข้อมูล

และเวลา เพื่อการตัดสินใจ

การแก้ปัญหาเชิงรุก

Mindset and 4 Steps

to Success​

ถามอย่างผู้นำ ฟังอย่างผู้บริหาร

จุดประกายความคิดพิชิตยอดขาย​

การพูดอย่างมีพลังและทรงประสิทธิภาพ

Training+Coaching+Activities

T C A

รับประกัน! ผู้เข้าอบรมจะไม่มีอาการ เซ็ง หรือ เบื่อ ด้วยพลังความจริงใจของวิทยากรที่สร้างความน่าตื่นเต้น เร้าใจ ชวนติดตาม ผู้เข้าอบรมจะสามารถเก็บเกี่ยวความรู้ ประสบการณ์ และการฝึกฝน จนสามารถนำไปใช้ได้จริง ทั้งในการทำงาน และการใช้ชีวิต

 

เราชำนาญด้าน: เพิ่มประสิทธิภาพการสื่อสาร, ส่งเสริมทัศนคติที่สร้างสรรค์, สร้างแรงบันดาลใจ, ภาวะผู้นำ, พัฒนาการทำงานเป็นทีม,  เสริมสร้างคุณธรรมความซื่อสัตย์, เทคนิคการพิชิตเป้าหมาย, จิตสำนึกส่วนบุคคล

รับประกัน! ผู้เข้าอบรมจะไม่มีอาการ เซ็ง เบื่อ ด้วยพลังความจริงใจของวิทยากรที่สร้างความน่าตื่นเต้น เร้าใจ ชวนติดตาม ผู้เข้าอบรมจะสามารถเก็บเกี่ยวความรู้ ประสบการณ์ และการฝึกฝน จนสามารถนำไปใช้ได้จริง ทั้งในการทำงาน และการใช้ชีวิต 

เราเชียวชาญในด้าน: เพิ่มประสิทธิภาพการสื่อสาร, ส่งเสริมทัศนคติที่สร้างสรรค์, สร้างแรงบันดาลใจ, สร้างภาวะผู้นำ, พัฒนาการทำงานเป็นทีม, เสริมสร้างคุณธรรม ความซื่อสัตย์, เทคนิคการพิชิตเป้าหมาย, ปลูกจิตสำนึกส่วนบุคคล

Training+Coaching+Activities

โครงการฝึกอบรมภายในองค์กร และ นอกสถานที่​

In House Training​

เราสามารถร่วมพัฒนาบุคลากรของท่านให้มีศักยภาพในการทำงงานที่ดีขึ้นได้
เพราะเราใช้เทคนิค          เป็นกระบวนการในการจัดอบรมคือ

เราสามาถร่วมพัฒนาบุคลากรของท่านให้มีศักยภาพในการทำงงานที่กีขึ้นได้
เพราะเราใช้เทคนิค T C A เป็นกระบวนการในการจัดอบรมคือ

เราสามาถร่วมพัฒนาบุคลากรของท่านให้มีศักยภาพในการทำงงานที่ดีขึ้นได้
เพราะเราใช้เทคนิค T C A เป็นกระบวนการในการจัดอบรมคือ

Training+Coaching+Activities

รับประกัน! ผู้เข้าอบรมจะไม่มีอาการ เซ็ง หรือ เบื่อ ด้วยพลังความจริงใจของวิทยากรที่สร้างความน่าตื่นเต้น เร้าใจ ชวนติดตาม ผู้เข้าอบรมจะสามารถเก็บเกี่ยวความรู้ ประสบการณ์ และการฝึกฝน จนสามารถนำไปใช้ได้จริง ทั้งในการทำงาน และการใช้ชีวิต
เราเชี่ยวชาญในด้าน: เพิ่มประสิทธิภาพการสื่อสาร, ส่งเสริมทัศนคติที่สร้างสรรค์, สร้างแรงบันดาลใจ, สร้างภาวะผู้นำ, พัฒนาการทำงานเป็นทีม, เสริมสร้างคุณธรรมความซื่อสัตย์, เทคนิคการพิชิตเป้าหมาย, ปลูกจิตสำนึกส่วนบุคคล

เราสามารถร่วมพัฒนาบุคลากรของท่านให้มีศักยภาพในการทำงงานที่ดีขึ้นได้เพราะเราใช้เทคนิค

T C A เป็นกระบวนการในการจัดอบรมคือ

รับประกัน! ผู้เข้าอบรมจะไม่มีอาการเซ็ง หรือ เบื่อ ด้วยพลังความจริงใจของวิทยากรที่สร้างความน่าตื่นเต้น เร้าใจ ชวนติดตาม ผู้เข้าอบรมจะสามารถเก็บเกี่ยวความรู้ ประสบการณ์ และการฝึกฝน จนสามารถนำไปใช้ได้จริง ทั้งในการทำงาน และการใช้ชีวิต
เราเชี่ยวชาญในด้าน: เพิ่มประสิทธิภาพการสื่อสาร, ส่งเสริมทัศนคติที่สร้างสรรค์, สร้างแรงบันดาลใจ, สร้างภาวะผู้นำ, พัฒนาการทำงานเป็นทีม, เสริมสร้างคุณธรรม ความซื่อสัตย์, เทคนิคการพิชิตเป้าหมาย, ปลูกจิตสำนึกส่วนบุคคล

Training+Coaching+Activities​

ท่านสามารถเลือกหัวข้อต่างๆ ที่ท่านต้องการ เพื่อเราจะได้จัดทำหลักสูตรให้ท่านได้ตรงตามวัตถุประสงค์

"สร้างหลักสูตรตามที่ท่านต้องการ ช่วยประหยัดเวลาและงบประมาณ ได้ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย"

การอบรมนอกสถานที่

ขจัดอาการประหม่า, สร้างความเชื่อมั่น

บุคลิกภาพ

กล้าแสดงออก

การใช้ภาษากายเพิ่มประสิทธิภาพการพูด

ทฤษฎี 4ป. (พร้อมที่จะเปลี่ยนแปลง เพื่อพัฒนาตนเอง สู่ความสำเร็จ)

ปลูกต้นกล้าความคิด...ดีเลิศ

จิตสำนึกรักองค์กรและความรับผิดชอบต่อส่วนรวม

Personal Accountability

การบริหารจัดการข้อมูล และเวลา

หลักการการตัดสินใจของผู้นำ

คุณสมบัติของผู้นำที่ดี

พัฒนาศักยภาพผู้นำ (ต้น-กลาง-สูง)

การแก้ปัญหาเชิงรุก

หลักการวิเคราะห์ปัญหาและการวางแผน

พื้นฐานการสร้างทีมที่เข้มแข็ง

เทคนิคการสร้างความพยายามเอาชนะใจตนเอง

กลยุทธ์การพิชิตเป้าหมาย

การสร้างแรงบันดาลใจให้ตนเอง

การสร้างโครงเรื่องอย่างมืออาชีพ

เทคนิคการพูดโน้มน้าวจูงใจ

เทคนิคการนำเสนอ

การประสานงานและการทำงานร่วมกัน

หลักคิดของคนสำเร็จ

การพูดในที่ประชุม

การพูดในโอกาสต่าง ๆ

การสร้างองค์กรแห่งความสุข

หลักการบริหารความร่วมมือ

เทคนิคการเป็นพิธีกร

จริยธรรมพื้นฐานในการสร้างจิตสำนึกที่ดี

เทคนิคการสร้างมนุษยสัมพันธ์ที่ดี

เสริมสร้างทัศนคติเชิงบวก

Train the Trainer

Team Building กิจกรรมเสริมสร้างความรักความสามัคคี (มีมากกว่า 30กิจกรรมให้เลือก)

เทคนิคการรับฟังและถามอย่างชาญฉลาด

การสร้างศรัทธาในตนเอง

กระบวนการเรียนรู้

การฟังเพื่อการขายและการบริการ

10 เทคนิค สร้างจิตวิญญาณนักขาย

ปัญหาและอุปสรรคของการสื่อสาร

ทฤษฎีพีระมิดการสื่อสารสู่ความสำเร็จ

การบริการที่เป็นเลิศ

การสื่อสาร การขาย

การบริการ

ทัศนคติ จิตสำนึก

กระบวนการคิด-วิเคราะห์

ภาวะผู้นำและการทำงานเป็นทีม

การประสานงานและความร่วมมือ

กรุณาแจ้งรายละเอียด ดังนี้

*** ส่งมาที่ thebestspeech.plus@gmail.com

สอบถามเพิ่มเติม 061-356-3964, 093-459-5562 ***

1.หัวข้อที่ท่านต้องการ

2.ระยะเวลาการอบรม

3.จำนวนผู้เข้าอบรม

สามารถออกแบบหลักสูตรตามความต้องการ

เพื่อประสิทธิภาพที่ดีที่สุด​

Soft Skill & EQ Development

เทรนการอบรมยุคใหม่ที่หลายองค์กรชั้นนำกำลังให้ความสำคัญกับ Soft Skill & EQ Development เพราะการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วของยุคสมัย การสร้างบุคลากรที่พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงได้ทุกสถานการณ์จึงเป็นปัจจัยสำคัญต่อการความสำเร็จขององค์กร

 

ด้วยผลงานที่จับต้องได้กับ หลักสูตร Mindset and 4 Steps to Success ที่ได้รับการประเมินผลว่า "ดีมาก"

เทคนิคการพูด โดย คุณแสงธรรม บัวแสงธรรม ภายใต้แนวคิดที่ว่า
เทคนิคการพูด โดย คุณแสงธรรม บัวแสงธรรม ภายใต้แนวคิดที่ว่า
เทคนิคการพูด โดย คุณแสงธรรม บัวแสงธรรม ภายใต้แนวคิดที่ว่า

Call...087-4623563

Call...061-3563964

Call...061-356-3964