หัวข้อการอบรม

หลักการอบรม

> มิติการฟัง และหลักการบริหารจัดการข้อมูลจากคู่สนทนา
> หลุมพรางของการฟังที่ล้มเหลว
> หลัการฟังเพื่อการโน้มน้าวจูงใจ
> หลักการฟังเพื่อการเข้าถึงประเด็นอย่างแม่นยำ
> กลยุทธ์การตั้งคำถามเพื่อสร้างความได้เปรียบในการเจรจา
> การสังเกตและการอ่านภาษากายเพื่อเก็บข้อมูลจากคู่สนทนา

ทักษะ / วิชาการ

 

  • ศาสตร์การฟังและการเพิ่มศักยภาพการฟัง
  • มิติการฟัง และหลักการบริหารจัดการข้อมูลจากคู่สนทนา
  • หลุมพลางของการฟังที่ล้มเหลว
  • หลัการฟังเพื่อการโน้มน้าวจูงใจ
  • หลักการฟังเพื่อการเข้าถึงประเด็นอย่างแม่นยำ
  • กลยุทธ์การตั้งคำถามเพื่อสร้างความได้เปรียบในการเจรจา
  • วิธีการสังเกตเก็บข้อมูลจากภาษากายของคู่สนทนา

 

       มีกิจกรรมให้ผู้เข้าอบรมได้ปฏิบัติจริง ตั้งแต่ต้นจนถึงชั่วโมงสุดท้า่ย

จนผู้เข้าอบรมเกิดความเข้าใจ และสามารถนำไปใช้ได้จริง

การบริการ

เบรกอาหารว่าง เช้า – บ่าย / วัน

อาหารกลางวัน ในโรงแรม /วัน

คู่มือประกอบการอบรม 1 เล่ม / ท่าน

หลักสูตร ศาสตร์การฟัง พลังเปลี่ยนชีวิต

Power of Listening

 

หลักการอบรม

วิทยากรทรงวุฒิและประสบการณ์

บรรยายกึ่งปฏิบัติการ

ให้ผู้เข้าอบรมได้ฝึกทักษะจำเป็นที่เกี่ยวข้องกับการฟัง

มีกรณีศึกษา และตัวอย่าง ที่ประสบความสำเร็จ

 

ทักษะ / วิชาการ

ศักยภาพความเป็นผู้นำที่ดี

ทักษะการฟังเชิงลึกที่ผู้นำต้องมี

เห็นมุมมองของคู่สนทนาได้ชัดเจน

เทคนิคการตั้งถามและการตอบอย่างชาญฉลาดบริหารจัดการสภาวะอารมณ์ตนเองได้ดี (EQ)มีขบวนการคิดและการตัดสินใจที่สุขุมรอบคอบ

เป็นที่ยอมรับและไว้วางใจจากสังคมรอบข้าง

ความสามารถในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี 

 กิจกรรมประกอบการอบรม

มีกิจกรรมให้ผู้เข้าอบรมได้ปฏิบัติจริง ตั้งแต่ต้นจนถึงชั่วโมงสุดท้า่ย

จนผู้เข้าอบรมเกิดความเข้าใจ และสามารถนำไปใช้ได้จริง

 

การบริการ 

เบรกอาหารว่าง เช้า – บ่าย / วัน

อาหารกลางวัน ในโรงแรม /วัน

คู่มือประกอบการอบรม 1 เล่ม / ท่าน

การแต่งกาย

สุภาพบุรุษ/ สุภาพสตรี แต่งกายสุภาพ

(แอร์ค่อนข้างเย็น)

"การฟัง" มีผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตของเรามากที่สุด
เพราะเราต้องตัดสินใจหลังจากที่ฟัง
การฟังที่ล้มเหลวนำไปสู่การตัดสินใจที่ผิดพลาดทันที

ท่านที่ต้องการพัฒนาตนเองสู่การเป็นผู้นำที่ดี
นี่คือหลักสูตรที่สามารถสร้างภาวะผู้นำให้กับท่านภายใน 1 วัน
ด้วยหลักการบริหารข้อมูลการรับรู้ ผสมผสานศาสตร์การพูด เทคนิคการฟัง
กลยุทธ์การถาม และทักษะการสังเกตพฤติกรรมมนุษย์
ท่านจะเป็นผู้นำที่สามารถเข้าใจ เข้าถึง และเข้าไปพัฒนาหัวใจคน
ผลลัพธ์เกินกว่าคำว่ามหัศจรรย์

เราใช้ประโยชน์จากหูทั้งสองข้างมากแค่ไหน?
ในชีวิตประจำวันคนทั่วไปใช้ทักษะการฟังไม่ถึง 20% 
เพียงเพิ่มทักษะการฟังที่ถูกต้อง

เราสามารถเปลี่ยนวิถีชีวิตให้ดีขึ้นได้ทันที
เปลี่ยนสภาพแวดล้อมและบุคคลรอบตัวให้มีความสุข และเข้าใจกันมากขึ้น
หลักสูตรนี้จะช่วยให้ประสบความสำเร็จในชีวิตได้ง่ายขึ้น​

ท่านที่ต้องการพัฒนาตนเองสู่การเป็นผู้นำที่ดี
นี่คือหลักสูตรที่สามารถสร้างภาวะผู้นำให้กับท่านภายใน 1 วัน
ด้วยหลักการบริหารข้อมูลการรับรู้ ผสมผสานศาสตร์การพูด เทคนิคการฟังกลยุทธ์การถาม และทักษะการสังเกตพฤติกรรมมนุษย์ท่านจะเป็นผู้นำที่สามารถเข้าใจ เข้าถึง และเข้าไปพัฒนาหัวใจคนผลลัพธ์เกินกว่าคำว่ามหัศจรรย์

นักบริหารต้องรู้ ผู้นำต้องมี​

ทักษะแห่ง

ความสำเร็จ​

ข้อมูลการอบรม​

อบรม 1 วัน
เริ่มเวลา 9:15 - 16:30 น.
สถานที่ โรงแรมทองธารา ถนนเจริญกรุง 

จำนวนรับสมัครไม่เกิน 30 คน​

ราคาปกติ 4,500 บาท​

ราคาโปรโมชั่น 3,400 บาท​

สิ่งที่ผู้เข้าอบรมจะได้รับ​

เทคนิคการพูด โดย คุณแสงธรรม บัวแสงธรรม ภายใต้แนวคิดที่ว่า
เทคนิคการพูด โดย คุณแสงธรรม บัวแสงธรรม ภายใต้แนวคิดที่ว่า

Professional Talk​

นี่คือบันไดก้าวสู่ความเป็นมืออาชีพของคุณ
หลักสูตรที่สร้างยอดนักพูด, วิทยากร และโค้ช มาแล้วมากมาย
ฝึกหนัก จัดเต็ม เข้มข้น

(สำหรับผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรการพูดมาแล้วเท่านั้น)

หัวข้อการอบรม

หลักการอบรม

> Story make a point
> การสร้าง Character ที่เป็นคุณ
> เทคนิคการให้คำวิจารณ์และประเมินผล
> Smart Debate เพื่อการโน้มน้าวใจให้น่าเชื่อถือ
> การใช้ปฏิภาณไหวพริบในการพูด
> ประกวดการพูด "The Best Speech" ชิงถ้วยรางวัล "The Best Talk"
> ทุกหัวข้อมีการฝึกปฏิบัติจริง

ข้อมูลการอบรม​

อบรม 2 วัน
เวลา 9.00-16.30 น.
สถานที่จัด โรงแรมทองธารา ถนนเจริญกรุง
รับจำนวนจำกัด 16 ท่าน เท่านั้น

ค่าลงทะเบียน 8,900 บาท

การบริการ

เบรกอาหารว่าง เช้า – บ่าย / วัน

อาหารกลางวัน ในโรงแรม /วัน

คู่มือประกอบการอบรม 1 เล่ม / ท่าน

ใบประกาศนียบัตรผ่าการอบรม

การแต่งกาย

สุภาพบุรุษ/ สุภาพสตรี แต่งกายสุภาพ

(แอร์ค่อนข้างเย็น)

 

รุ่นที่

66

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2563

 

รุ่นที่

 167

วันที่ 1-2 กุมภาพันธ์ 2563

เทคนิคการพูด โดย คุณแสงธรรม บัวแสงธรรม ภายใต้แนวคิดที่ว่า

Call...087-4623563

Call...061-3563964

Call...061-356-3964

เทคนิคการพูด โดย คุณแสงธรรม บัวแสงธรรม ภายใต้แนวคิดที่ว่า