ติดต่อสอบถามได้ทาง

้้เบอร์โทร เทคนิคการพูด โดย คุณแสงธรรม บัวแสงธรรม ภายใต้แนวคิดที่ว่า "มนุษย์สามารถพัฒนาให้ดีขึ้นได้อีก" line เทคนิคการพูด โดย คุณแสงธรรม บัวแสงธรรม ภายใต้แนวคิดที่ว่า "มนุษย์สามารถพัฒนาให้ดีขึ้นได้อีก" facebook เทคนิคการพูด โดย คุณแสงธรรม บัวแสงธรรม ภายใต้แนวคิดที่ว่า "มนุษย์สามารถพัฒนาให้ดีขึ้นได้อีก" อีเมล เทคนิคการพูด โดย คุณแสงธรรม บัวแสงธรรม ภายใต้แนวคิดที่ว่า "มนุษย์สามารถพัฒนาให้ดีขึ้นได้อีก" youtube เทคนิคการพูด โดย คุณแสงธรรม บัวแสงธรรม ภายใต้แนวคิดที่ว่า "มนุษย์สามารถพัฒนาให้ดีขึ้นได้อีก"
© The Best Speech Plus. ​ All right reserved
หลักสูตรการเป็นหัวหน้างานที่ดี ในยุคของการเปลี่ยนแปลง
X
เบอร์โทร
061-356-3964

หลักสูตรการเป็นหัวหน้างานในยุคของการเปลี่ยนแปลง

"หัวหน้างานที่ดี" จะสามารถพาทีมก้าวทันความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นได้อย่างเหมาะสม
สามารถพาทีมและองค์กรไปสู่ความสำเร็จได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ข้อมูลการอบรม

อบรม 1 วัน
เวลา 9.00 - 16.00 น.
สถานที่จัด โรงแรมทองธารา ถนนเจริญกรุง

วันที่อบรม

• วันที่ 19 กรกฎาคม 2566

ราคาปกติ
4,900 บาท

ราคาโปรโมชั่น ท่านละ 3,900 บาท

*ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

- Growth Mindset ทักษะของหัวหน้างานยุคใหม่
- Learning-unlearn-relearn
- Comfort zone, Learning zone, Adventure zone
- ทักษะการฟัง การถาม การสังเกต (Active Listening)
- ทักษะการสื่อสาร การรับคำสั่ง การถ่ายทอด และการสื่อความ
- ทักษะการตั้งคำถามเพื่อสร้างแรงบันดาลใจ, การจูงใจ, การแก้ปัญหา
- การวางแผน การตัดสินใจ การแก้ปัญหา
- การบริหารเวลา การบริหารงาน การบริหารคน

การบริการ

- เบรกอาหารว่าง เช้า-บ่าย
- อาหารกลางวันในโรงแรม
- คู่มือประกอบการอบรม​

การแต่งกาย

สุภาพบุรุษ/ สุภาพสตรี แต่งกายสุภาพ
(แอร์ในห้องอบรมค่อนข้างเย็น)

หลักสูตรเทคนิคการฟัง กลยุทธ์การตั้งคำถาม

ชีวิตดี...มีความสุขอย่างที่คุณต้องการ
การงานราบรื่น ก้าวหน้าตามเป้าหมาย

ข้อมูลการอบรม

อบรม 1 วัน
เวลา 9.00 - 16.00 น.
สถานที่จัด โรงแรมทองธารา ถนนเจริญกรุง

วันที่อบรม

• วันที่ 2 ธันวาคม 2566

ราคาปกติ
4,900 บาท

ราคาโปรโมชั่น ท่านละ 3,900 บาท

*ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

หัวข้อการอบรม

หลักการอบรม

> เปิดใจผู้เรียนให้เห็นคุณค่าและความสำคัญของการฟัง
> กรณีศึกษา และประสบการณ์ของวิทยากร
> บททดสอบต่างๆ เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจเนื้อหามากขึ้น
> บทฝึกที่ออกแบบเฉพาะเพื่อฝึกการฟัง การวิเคราะห์ และการตั้งคำถาม
> การเชื่อมโยงกิจกรรมสู่การใช้ได้จริงในชีวิตประจำวันและการทำงาน

หัวข้อการอบรม

- เพิ่มประสิทธิภาพการสื่อสาร
- ลดปัญหาข้อขัดแย้ง
- เพิ่มทักษะการเจรจาต่อรอง และโน้มน้าวใจ
- สร้างเสน่ห์และความน่าไว้วางใจ
- สร้างภาวะผู้นำ เป็นผู้นำที่ครองใจคน
- สร้างความสัมพันธ์อันดีในองค์กรและครอบครัว

การบริการ

- เบรกอาหารว่าง เช้า-บ่าย
- อาหารกลางวันในโรงแรม
- คู่มือประกอบการอบรม​

การแต่งกาย

สุภาพบุรุษ/ สุภาพสตรี แต่งกายสุภาพ
(แอร์ในห้องอบรมค่อนข้างเย็น)