รับประกัน! ผู้เข้าอบรมจะไม่มีอาการ เซ็ง เบื่อ ด้วยพลังความจริงใจของวิทยากรที่สร้างความน่าตื่นเต้น เร้าใจ ชวนติดตาม ผู้เข้าอบรมจะสามารถเก็บเกี่ยวความรู้ ประสบการณ์ และการฝึกฝน จนสามารถนำไปใช้ได้จริง ทั้งในการทำงาน และการใช้ชีวิต 

เราเชียวชาญในด้าน: เพิ่มประสิทธิภาพการสื่อสาร, ส่งเสริมทัศนคติที่สร้างสรรค์, สร้างแรงบันดาลใจ, สร้างภาวะผู้นำ, พัฒนาการทำงานเป็นทีม, เสริมสร้างคุณธรรม ความซื่อสัตย์, เทคนิคการพิชิตเป้าหมาย, ปลูกจิตสำนึกส่วนบุคคล

Training+Coaching+Activities

โครงการฝึกอบรมภายในองค์กร และ นอกสถานที่​

In House Training​

เราสามาถร่วมพัฒนาบุคลากรของท่านให้มีศักยภาพในการทำงงานที่กีขึ้นได้
เพราะเราใช้เทคนิค T C A เป็นกระบวนการในการจัดอบรมคือ

เราสามาถร่วมพัฒนาบุคลากรของท่านให้มีศักยภาพในการทำงงานที่ดีขึ้นได้
เพราะเราใช้เทคนิค T C A เป็นกระบวนการในการจัดอบรมคือ

Training+Coaching+Activities

รับประกัน! ผู้เข้าอบรมจะไม่มีอาการ เซ็ง หรือ เบื่อ ด้วยพลังความจริงใจของวิทยากรที่สร้างความน่าตื่นเต้น เร้าใจ ชวนติดตาม ผู้เข้าอบรมจะสามารถเก็บเกี่ยวความรู้ ประสบการณ์ และการฝึกฝน จนสามารถนำไปใช้ได้จริง ทั้งในการทำงาน และการใช้ชีวิต
เราเชี่ยวชาญในด้าน: เพิ่มประสิทธิภาพการสื่อสาร, ส่งเสริมทัศนคติที่สร้างสรรค์, สร้างแรงบันดาลใจ, สร้างภาวะผู้นำ, พัฒนาการทำงานเป็นทีม, เสริมสร้างคุณธรรมความซื่อสัตย์, เทคนิคการพิชิตเป้าหมาย, ปลูกจิตสำนึกส่วนบุคคล

ท่านสามารถเลือกหัวข้อต่างๆ ที่ท่านต้องการ เพื่อเราจะได้จัดทำหลักสูตรให้ท่านได้ตรงตามวัตถุประสงค์

"สร้างหลักสูตรตามที่ท่านต้องการ ช่วยประหยัดเวลาและงบประมาณ ได้ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย"

การอบรมนอกสถานที่

ขจัดอาการประหม่า, สร้างความเชื่อมั่น

บุคลิกภาพ

กล้าแสดงออก

การใช้ภาษากายเพิ่มประสิทธิภาพการพูด

ทฤษฎี 4ป. (พร้อมที่จะเปลี่ยนแปลง เพื่อพัฒนาตนเอง สู่ความสำเร็จ)

ปลูกต้นกล้าความคิด...ดีเลิศ

จิตสำนึกรักองค์กรและความรับผิดชอบต่อส่วนรวม

Personal Accountability

การบริหารจัดการข้อมูล และเวลา

หลักการการตัดสินใจของผู้นำ

คุณสมบัติของผู้นำที่ดี

พัฒนาศักยภาพผู้นำ (ต้น-กลาง-สูง)

การแก้ปัญหาเชิงรุก

หลักการวิเคราะห์ปัญหาและการวางแผน

พื้นฐานการสร้างทีมที่เข้มแข็ง

เทคนิคการสร้างความพยายามเอาชนะใจตนเอง

กลยุทธ์การพิชิตเป้าหมาย

การสร้างแรงบันดาลใจให้ตนเอง

การสร้างโครงเรื่องอย่างมืออาชีพ

เทคนิคการพูดโน้มน้าวจูงใจ

เทคนิคการนำเสนอ

การประสานงานและการทำงานร่วมกัน

หลักคิดของคนสำเร็จ

การพูดในที่ประชุม

การพูดในโอกาสต่าง ๆ

การสร้างองค์กรแห่งความสุข

หลักการบริหารความร่วมมือ

เทคนิคการเป็นพิธีกร

จริยธรรมพื้นฐานในการสร้างจิตสำนึกที่ดี

เทคนิคการสร้างมนุษยสัมพันธ์ที่ดี

เสริมสร้างทัศนคติเชิงบวก

Train the Trainer

Team Building กิจกรรมเสริมสร้างความรักความสามัคคี (มีมากกว่า 30กิจกรรมให้เลือก)

เทคนิคการรับฟังและถามอย่างชาญฉลาด

การสร้างศรัทธาในตนเอง

กระบวนการเรียนรู้

การฟังเพื่อการขายและการบริการ

10 เทคนิค สร้างจิตวิญญาณนักขาย

ปัญหาและอุปสรรคของการสื่อสาร

ทฤษฎีพีระมิดการสื่อสารสู่ความสำเร็จ

การบริการที่เป็นเลิศ

การสื่อสาร การขาย

การบริการ

ทัศนคติ จิตสำนึก

กระบวนการคิด-วิเคราะห์

ภาวะผู้นำและการทำงานเป็นทีม

การประสานงานและความร่วมมือ

กรุณาแจ้งรายละเอียด ดังนี้

*** ส่งมาที่ [email protected]

สอบถามเพิ่มเติม 061-356-3964, 093-459-5562 ***

1.หัวข้อที่ท่านต้องการ

2.ระยะเวลาการอบรม

3.จำนวนผู้เข้าอบรม

สามารถออกแบบหลักสูตรตามความต้องการ

เพื่อประสิทธิภาพที่ดีที่สุด​

เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของบุคลากรทุกระดับ ด้วย

Dynamic Training Style

 

ซึ่งเป็นการผสมผสาน "Training + Coaching + Activities"

ด้วยประสบการณ์กว่า 15 ปี กับก่วา 100 องค์กรทั่วประเทศ

ที่ได้รับการยอมรับว่า "ดีเยี่ยม จับต้องได้ ใช้ได้จริง และเห็นผลระยะยาว"

The Best Public Speaking​

การพูดที่ดีและน่าสนใจจะช่วยเสริมบุคลิกภาพและประสิทธิภาพของการทำงาน พลังของการพูดมีทั้งคุณและโทษต่อตัวผู้พูด จึงจำเป็นต้องฝึกฝนให้ชำนาญเพื่อไม่ให้เกิดผลเสียต่อตนเองและผู้อื่น (รายละเอียดหลักสูตร)​

The Best Presentation

นำเสนอย่างไรให้ปัง!! ชัดเจน ตรงประเด็น น่าสนใจ
ฝึกการนำเสนองานอย่างมืออาชีพ มีความเชื่อมั่นและน่าเชื่อถุือ
(รายละเอียดหลักสูตร)​

Mindset and 4 Steps to Success

(ชุดความคิด-สร้างความสำเร็จอย่างมีคุณค่า)

ช่วยแก้ปัญหาความขัดแย้งระหว่างบุคคล และลดอุปสรรคของการประสานงานต่างแผนก เพิ่มพลังของการสร้างความสำเร็จและการมุ่งสู่เป้าหมาย  
(รายละเอียดหลักสูตร)​

Listening Techniques and Questioning Strategies

(เทคนิคการฟัง กลยุทธ์การตั้งคำถาม)

หากคุณคิดว่าการพูดสำคัญแล้ว อยากจะบอกว่าการฟังนั้นสำคัญกว่า การเป็นนักฟังที่ดีจะมีวิธีการตั้งคำถามที่ทำให้คนชอบและเขาจะบอกคุณทุกอย่างที่คุณอยากรู้
(รายละเอียดหลักสูตร)​

Communication and Teamwork

ต้องการทีมงานคุณภาพ ต้องมีการสื่อสารที่ดี
การสื่อสารคือปัจจัยพื้ยฐานสำคัญของทุกองค์กร แล้วคุณจะพบว่าการสร้างความเข้าใจ มิตรภาพ และความร่วมมือร่วมใจในการทำงานจะเป็นเรื่องง่าย 
(รายละเอียดหลักสูตร)​

การเป็นหัวหน้างานที่ดี

หัวหน้างานคือข้อต่อสำคัญระหว่างผู้บริหารกับผู้ปฏิบัติการ หัวหน้างานต้องสามารถ รับนโยบายมาปฏิบัติให้บรรลุเป้าหมายด้วยการนำทีมงานสร้างประสิทธิภาพสูงสุด เจ้านายวางใจ ลูกน้องเชื่อถือ คือการเป็นหัวหน้างานที่ดี 
(รายละเอียดหลักสูตร)​

Personal Accountability

(จิตสำนึกความรับผิดชอบส่วนบุคคล)

หลักสูตรนี้ไม่ค่อยมีคนสนใจเพราะคิดว่าไม่สำคัญ!!
แต่ความจริงแล้วสำคัญมากๆ เพราะคำว่า "จิตสำนึก" คือทุกอย่างที่เกิดขึ้นในที่ทำงาน และก่อร่างเป็นวัฒนธรรมองค์กรที่เราคุ้นชินอย่างไม่รู้ตัว 
(รายละเอียดหลักสูตร)​

นักขายมืออาชีพ

เราเชื่อว่า "ทุกคนเป็นนักขายได้" ถ้าเขารู้ว่ากำลังขายอะไร ขายให้ใคร ขายเพื่ออะไร ไม่ว่าคุณกำลังขายอะไร เราจะทำให้หารขายของคุณเป็นเรื่องง่ายทันที
(รายละเอียดหลักสูตร)​

Service Mind Excellence

ยุคนี้ไม่มีธุรกิจใดที่ไม่ขายการบริการ
การบริการกลายมาเป็นปัจจัยสำคัญของการทำธุรกิจยุคใหม่ องค์กรที่ใส่ใจเรื่องการบริการจะประสบความสำเร็จเร็วและยั่งยืน การบริการภายนอก ทำให้ลูกค้าประทับใจ การบริการภายใน ทำให้ลูกค้าสเชื่อถือ
(รายละเอียดหลักสูตร)​

เราเชี่ยวชาญด้าน​

 

เทคนิคการพูด และการสื่อสารองค์กร

ทัศนคติ และจิตสำนึก

ภาวะผู้นำ และการทำงานเป็นทีม

( หลักสูตรยอดนิยม )

เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของบุคลากรทุกระดับ ด้วย

Dynamic Training Style

 

ซึ่งเป็นการผสมผสาน

"Training + Coaching + Activities"

ด้วยประสบการณ์กว่า 15 ปี กับก่วา 100 องค์กร

ทั่วประเทศ ที่ได้รับการยอมรับว่า

"ดีเยี่ยม จับต้องได้ ใช้ได้จริง และเห็นผลระยะยาว"

เทคนิคการพูด โดย คุณแสงธรรม บัวแสงธรรม ภายใต้แนวคิดที่ว่า

Call...087-4623563

Call...061-3563964

Call...061-356-3964

เทคนิคการพูด โดย คุณแสงธรรม บัวแสงธรรม ภายใต้แนวคิดที่ว่า