เรียนการพูด ออนไลน์ฟรี online training

Private Training Class

Individual Class เรียนตัว-ตัว

คลาสเรียนส่วนตัว เหมาะสำหรับ
● ต้องการฝึกแบบเร่งด่วน
● ต้องการเน้นฝึกเฉพาะเรื่อง
● ต้องการความเป็นส่วนตัว

ผู้เรียนสามารถปรึกษา และเลือกหัวข้อ หรือสิ่งที่ต้องการจะฝึกได้ โดยการพูดคุยกับวิทยากรในเบื้องต้นระยะเวลาการเรียน ขั้นต่ำ ครั้งละ 2 ชั่วโมง

อาจารย์แสงธรรม บัวแสงธรรม​

Individual Class เรียนตัว-ตัว

คลาสเรียนส่วนตัว เหมาะสำหรับ
● ต้องการฝึกแบบเร่งด่วน
● ต้องการเน้นฝึกเฉพาะเรื่อง
● ต้องการความเป็นส่วนตัว

ผู้เรียนสามารถปรึกษา และเลือกหัวข้อ หรือสิ่งที่ต้องการจะฝึกได้ โดยการพูดคุยกับวิทยากรในเบื้องต้นระยะเวลาการเรียน ขั้นต่ำ
ครั้งละ 2 ชั่วโมง

อาจารย์แสงธรรม บัวแสงธรรม​
zoom เทคนิคการพูด โดย คุณแสงธรรม บัวแสงธรรม ภายใต้แนวคิดที่ว่า "มนุษย์สามารถพัฒนาให้ดีขึ้นได้อีก"

Online Training on ZOOM

ชั่วโมงละ 2,500 บาท*
*ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

เรียนซึ่งหน้า

ชั่วโมงละ 2,500 บาท*
(ยังไม่รวมค่าสถานที่และค่าเดินทาง)
*ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

Online Training on ZOOM
( ชั่วโมงละ 1,500 บาท ) *ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
ดาวน์โหลดโบรชัวร์

Group Training
(Online on ZOOM)

Group Training (Online on ZOOM)

วันละ 30,000 บาท* (6 ชั่วโมง)
จำนวนไม่เกิน 30 ท่าน/ คอร์ส
*ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

Group Training
(Online on ZOOM)

zoom เทคนิคการพูด โดย คุณแสงธรรม บัวแสงธรรม ภายใต้แนวคิดที่ว่า "มนุษย์สามารถพัฒนาให้ดีขึ้นได้อีก"

Group Training (Online on ZOOM)

วันละ 30,000 บาท* (6 ชั่วโมง)
จำนวนไม่เกิน 30 ท่าน/ คอร์ส
*ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

Live Online Training
เรียนสดผ่าน Zoom

เรียนส่วนตัว เทคนิคการพูด  / จัดภายในองค์กร

หลักสูตร

ศิลปะการพูดและการนำเสนอ​
พัฒนาบุคลิกภาพ ความมั่นใจ เทคนิคการพูดอย่างมืออาชีพ หลักการนำเสนอ การโน้มน้าวใจและเทคนิคการตอบคำถาม

หลักสูตร

Communication & Conversation การสื่อสารและการสื่อความ
หลักการสื่อสาร กลยุทธ์การสื่อความ การใช้ถ้อยคำภาษา การฟังเชิงลึก การใช้การสังเกตุและ
กลยุทธ์การตั้งคำถาม

หลักสูตร

เทคนิคการเพิ่มยอดขาย
ขายทะลุเป้า
10 เทคนิคการขายยุคใหม่
เพื่อสร้างลูกค้าใหม่ เพิ่ม
ยอดขายไม่รู้จบ

หลักสูตร

เพิ่มศักยภาพหัวหน้างาน
เพิ่มศักยภาพการทำงาน พัฒนาภาวะผู้นำ การสร้างทีมที่เข้มแข็ง การนำพาทีมสู่ความสำเร็จ

หลักสูตร

Mindset & 4 Steps to
Success
พัฒนาทัศนคติเชิงบวกด้วย Growth  Mindset เพิ่มศักยภาพในการทำงานด้วยการตั้งเป้าหมายที่ชัดเจนและการกำจัดข้อจำกัดเพื่อการบรรลุเป้าหมาย

ติดต่อสอบถามได้ทาง

้้เบอร์โทร เทคนิคการพูด โดย คุณแสงธรรม บัวแสงธรรม ภายใต้แนวคิดที่ว่า "มนุษย์สามารถพัฒนาให้ดีขึ้นได้อีก" line เทคนิคการพูด โดย คุณแสงธรรม บัวแสงธรรม ภายใต้แนวคิดที่ว่า "มนุษย์สามารถพัฒนาให้ดีขึ้นได้อีก" facebook เทคนิคการพูด โดย คุณแสงธรรม บัวแสงธรรม ภายใต้แนวคิดที่ว่า "มนุษย์สามารถพัฒนาให้ดีขึ้นได้อีก" อีเมล เทคนิคการพูด โดย คุณแสงธรรม บัวแสงธรรม ภายใต้แนวคิดที่ว่า "มนุษย์สามารถพัฒนาให้ดีขึ้นได้อีก" youtube เทคนิคการพูด โดย คุณแสงธรรม บัวแสงธรรม ภายใต้แนวคิดที่ว่า "มนุษย์สามารถพัฒนาให้ดีขึ้นได้อีก"
© The Best Speech Plus. ​ All right reserved