เรียนการพูด ออนไลน์ฟรี online training
เทคนิคการพูด โดย คุณแสงธรรม บัวแสงธรรม ภายใต้แนวคิดที่ว่า "มนุษย์สามารถพัฒนาให้ดีขึ้นได้อีก" เทคนิคการพูด โดย คุณแสงธรรม บัวแสงธรรม ภายใต้แนวคิดที่ว่า "มนุษย์สามารถพัฒนาให้ดีขึ้นได้อีก"

Live Online Training เรียนสดผ่าน Zoom

หลักสูตร พูดเป็นสร้างชีวิต​

สำหรับผู้ที่ต้องการพัฒนาทักษะการพูด ให้มีความมั่นใจ
น่าเชื่อถือ สร้างความประทับใจ และมีพลัง
สามารถนำไปใช้ได้ทั้งการพูดออนไลน์ และการพูดในที่สาธารณะ

หัวข้อที่สอน
● พูดได้ พูดเก่ง พูดเป็น พูดดี
● การขจัดอาการประหม่า
● เทคนิคการพูด S B E พูดได้อย่างมืออาชีพ
● ข้อห้ามที่นักพูดที่ดีไม่ควรใช้
● เทคนิคการพูดแบบไม่ได้เตรียมตัวให้ดูดีในสถานการณ์ต่างๆ
● หลักการพูดโน้วน้าวจูงใจ ชักชวน เชิญชวน การขาย
● หลักการวิเคราะห์ผู้ฟังก่อนการพูด
● หลักการพูด B E S T ที่สุดของการพูดให้มีประสิทธิภาพ
● บัญญัติ 12 ประการสู่การเป็นยอดนักพูด

อาจารย์แสงธรรม บัวแสงธรรม​

วันที่ 16-17 กรกฎาคม 2565

(9.00-16.00 น.)

เพียง 2,400 บาท/ ท่าน
( จากราคาปกติ 3,900 บาท )
ดาวน์โหลดโบรชัวร์

วันอาทิตย์ที่ 8 มกราคม 2565

(9.00-16.00 น.)

เพียง 1,400 บาท/ ท่าน
( จากราคาปกติ 2,900 บาท )

หลักสูตร พูดเป็น สร้างชีวิต

หัวข้อที่สอน

● ขจัดอาการประหม่า
● เทคนิคการพูด S-B-E
● เทคนิคการเล่าเรื่อง
● การพูดแบบไม่เตรียมตัว
● การพูดในโอกาสต่างๆ
● การพูดโน้มน้าวจูงใจ
● เทคนิคการตอบคำถามอย่างมีชั้นเชิง

อาจารย์แสงธรรม บัวแสงธรรม​

ศาสตร์การฟัง พลังเปลี่ยนชีวิต

Power of Active Listening

หัวข้อที่สอน

● สร้างการยอมรับจากคนรอบข้าง
● สร้างความสัมพันธ์ที่ดี
● สร้างความไว้วางใจ
● รับมือกับคำโต้แย้ง
● ไกล่เกลี่ยความไม่เข้าใจกัน
● สร้างภาวะผู้นำที่ดี​

อาจารย์แสงธรรม บัวแสงธรรม​

วันอาทิตย์ที่ 8 พฤษภาคม 2565

(9.00-16.00 น.)

เพียง 1,400 บาท/ ท่าน
( จากราคาปกติ 2,900 บาท )
ดาวน์โหลดโบรชัวร์

หลักสูตร Mindset and
4 Steps to Success

หัวข้อที่สอน

● สร้าง Self-Esteem ที่เข้มแข็ง
● สร้าง Self Confidence ความเชื่อใจจากภายใน
● สร้าง Growth Mindset อิสรภาพทางความคิดที่สร้างสรรค์
● สร้างภาวะผู้นำที่เข้มแข็ง
● เห็นโอกาสในวิกฤติ และทางออกของปัญหา
● มีเป้าหมายที่ชัดเจนในการทำงาน และการใช้ชีวิต​

อาจารย์แสงธรรม บัวแสงธรรม​

วันเสาร์ที่ 7 พฤษภาคม 2565

(9.00-16.00 น.)

เพียง 1,400 บาท/ ท่าน
( จากราคาปกติ 2,900 บาท ) *ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
ดาวน์โหลดโบรชัวร์

หลักสูตรขายทะลุเป้า
เทคนิคการขาย และการบริหารงานขาย

หัวข้อที่สอน
● A C T to Act Model เทคนิคสำหรับนักขายมืออาชีพ
● การบริการงานขาย
● หลักคิดแนวระนาบ ทัศนคติที่จำเป็นของยอดนักขาย
● เทคนิคการขายแบบไม่ขาย
● เปลี่ยนข้อโต้แย้งเป็นโอกาสในการขาย
● กลยุทธ์การขายด้วยการฟัง
● คำถามที่ช่วยเพิ่มยอดขาย
● เคล็ดลับ 3 ช. ช่วยงานขายเป็นเรื่องง่ายสำหรับคุณ

วันที่ 14 สิงาคม 2565

(9.00-16.00 น.)

เพียง 1,800 บาท/ ท่าน
( จากราคาปกติ 2,900 บาท ) *ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
ดาวน์โหลดโบรชัวร์

หลักสูตร Communication Skill
สื่อสารอย่างไร ได้ใจ ได้งาน สร้างทีมคุณภาพ

หัวข้อที่สอน
● แก้ปัญหาการสื่อสารภายในองค์กร
● ลดข้อขัดแย้ง
● เพิ่มคุณภาพงาน
● เพิ่มทักษะการสั่งงาน/ สอนงาน
● ช่วยให้การประชุมบรรลุวัตถุประสงค์
● สร้างเสริมทักษะการให้คำปรึกษา
● สร้างปฏิสัมพันธ์ภายในทีม
● ลดช่องว่างระหว่าง GEN
● ส่งเสริมภาวะผู้นำ และความน่าเชื่อถือ

วันที่ 27 สิงหาคม 2565

(9.00-16.00 น.)

เพียง 1,800 บาท/ ท่าน
( จากราคาปกติ 2,900 บาท ) *ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
ดาวน์โหลดโบรชัวร์

ศาสตร์การฟัง พลังเปลี่ยนชีวิต

Power of Active Listening

หัวข้อที่สอน

● สร้างการยอมรับจากคนรอบข้าง
● สร้างความสัมพันธ์ที่ดี
● สร้างความไว้วางใจ
● รับมือกับคำโต้แย้ง
● ไกล่เกลี่ยความไม่เข้าใจกัน
● สร้างภาวะผู้นำที่ดี​

อาจารย์แสงธรรม บัวแสงธรรม​

หลักสูตร Mindset and
4 Steps to Success

หัวข้อที่สอน

● สร้าง Self-Esteem ที่เข้มแข็ง
● สร้าง Self Confidence ความเชื่อใจจากภายใน
● สร้าง Growth Mindset อิสรภาพทางความคิดที่สร้างสรรค์
● สร้างภาวะผู้นำที่เข้มแข็ง
● เห็นโอกาสในวิกฤติ และทางออกของปัญหา
● มีเป้าหมายที่ชัดเจนในการทำงาน และการใช้ชีวิต​

อาจารย์แสงธรรม บัวแสงธรรม​

หลักสูตรขายทะลุเป้า
เทคนิคการขาย และการบริหารงานขาย

หัวข้อที่สอน

● A C T to Act Model เทคนิคสำหรับนักขายมืออาชีพ
● การบริการงานขาย
● หลักคิดแนวระนาบ ทัศนคติที่จำเป็นของยอดนักขาย
● เทคนิคการขายแบบไม่ขาย
● เปลี่ยนข้อโต้แย้งเป็นโอกาสในการขาย
● กลยุทธ์การขายด้วยการฟัง
● คำถามที่ช่วยเพิ่มยอดขาย
● เคล็ดลับ 3 ช. ช่วยงานขายเป็นเรื่องง่ายสำหรับคุณ

หลักสูตร Communication Skill
สื่อสารอย่างไร ได้ใจ ได้งาน สร้างทีมคุณภาพ

หัวข้อที่สอน

● แก้ปัญหาการสื่อสารภายในองค์กร
● ลดข้อขัดแย้ง
● เพิ่มคุณภาพงาน
● เพิ่มทักษะการสั่งงาน/ สอนงาน
● ช่วยให้การประชุมบรรลุวัตถุประสงค์
● สร้างเสริมทักษะการให้คำปรึกษา
● สร้างปฏิสัมพันธ์ภายในทีม
● ลดช่องว่างระหว่าง GEN
● ส่งเสริมภาวะผู้นำ และความน่าเชื่อถือ


Live Online Training เรียนสดผ่าน Zoom

เรียนส่วนตัว เทคนิคการพูด  / จัดภายในองค์กร

หลักสูตร

ศิลปะการพูดและการนำเสนอ​
พัฒนาบุคลิกภาพ ความมั่นใจ เทคนิคการพูดอย่างมืออาชีพ หลักการนำเสนอ การโน้มน้าวใจและเทคนิคการตอบคำถาม

หลักสูตร

Communication & Conversation การสื่อสารและการสื่อความ
หลักการสื่อสาร กลยุทธ์การสื่อความ การใช้ถ้อยคำภาษา การฟังเชิงลึก การใช้การสังเกตุและ
กลยุทธ์การตั้งคำถาม

หลักสูตร

เทคนิคการเพิ่มยอดขาย
ขายทะลุเป้า
10 เทคนิคการขายยุคใหม่
เพื่อสร้างลูกค้าใหม่ เพิ่ม
ยอดขายไม่รู้จบ

หลักสูตร

เพิ่มศักยภาพหัวหน้างาน
เพิ่มศักยภาพการทำงาน พัฒนาภาวะผู้นำ การสร้างทีมที่เข้มแข็ง การนำพาทีมสู่ความสำเร็จ

หลักสูตร

Mindset & 4 Steps to
Success
พัฒนาทัศนคติเชิงบวกด้วย Growth  Mindset เพิ่มศักยภาพในการทำงานด้วยการตั้งเป้าหมายที่ชัดเจนและการกำจัดข้อจำกัดเพื่อการบรรลุเป้าหมาย

ราคา

Private Training (เรียนตัว-ตัว)​ คอร์สฝึกพูด ออนไลน์

Private Training (เรียนตัว-ตัว)​

private course ชั่วโมงละ 1,500 บาท
*ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

Group Training  คอร์สฝึกพูด ออนไลน์

Group Training

วันละ 20,000 บาท (6 ชั่วโมง) จำนวนไม่เกิน 40 คน
*ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

tag : เทคนิคการพูด, คอร์สฝึกพูด ออนไลน์, เรียนการพูด บุคลิกภาพ, คอร์สการพูด, อบรมการพูด, เรียนพูด, สอนการพูด ปรับบุคลิกภาพ, เรียนการพูด ออนไลน์ฟรี, คอร์สอบรม Mindset, เรียนการพูด, คอร์สฝึกพูด, การพูด, สอนการพูด ,คอร์สสอนพูด, เรียนทักษะการพูด, in house training, หลักสูตรการอบรมพนักงาน, อบรมหัวหน้างาน

ติดต่อสอบถามได้ทาง

้้เบอร์โทร เทคนิคการพูด โดย คุณแสงธรรม บัวแสงธรรม ภายใต้แนวคิดที่ว่า "มนุษย์สามารถพัฒนาให้ดีขึ้นได้อีก" line เทคนิคการพูด โดย คุณแสงธรรม บัวแสงธรรม ภายใต้แนวคิดที่ว่า "มนุษย์สามารถพัฒนาให้ดีขึ้นได้อีก" facebook เทคนิคการพูด โดย คุณแสงธรรม บัวแสงธรรม ภายใต้แนวคิดที่ว่า "มนุษย์สามารถพัฒนาให้ดีขึ้นได้อีก" อีเมล เทคนิคการพูด โดย คุณแสงธรรม บัวแสงธรรม ภายใต้แนวคิดที่ว่า "มนุษย์สามารถพัฒนาให้ดีขึ้นได้อีก"youtube เทคนิคการพูด โดย คุณแสงธรรม บัวแสงธรรม ภายใต้แนวคิดที่ว่า "มนุษย์สามารถพัฒนาให้ดีขึ้นได้อีก"

©2012-2021 TOUCHNOBLE CO., LTD. All Rights Reserved.

Design by Genius