ตารางการอบรม

 

- เทคนิคและหลักการสากล

- บทฝึกและกิจกรรมทดสอบ ทุกท่าน ทุกวัน

- ให้คำแนะนำแก้ไขโดยวิทยากรมืออาชีพ

- ฝึกฝนต่อเนื่องตั้งแต่ชั่วโมงแรก ถึง ชั่วโมงสุดท้าย

- เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ฝึกหัวข้อเฉพาะตามที่ต้องการ

- จบหลักสูตรด้วยมาตรฐาน The Best Speech พร้อมใบประกาศนียบัตร

 

หลักการอบรม

สิ่งที่ผู้เข้าอบรมจะได้รับ

ทักษะการพูด ฝึกได้ พัฒนาได้ เพื่อความก้าวหน้าของชีวิต

"อย่าปล่อยให้ความกลัว เป็นอุปสรรคความก้าวหน้าของท่าน!!!"

ท่านมีอาการประหม่า ตื่นเต้น เวลาพูดนึกไม่ออก ขึ้นต้นไม่ถูก จบไม่ลง
ที่พูดไม่ได้เตรียม ที่เตรียมไม่ได้พูด หลักสูตรนี้ช่วยคุณได้
สำหรับท่านที่มีประสบการณ์การพูดอยู่แล้ว ต้องการพัฒนาให้เป็นมืออาชีพมากขึ้น
ที่นี่คือคำตอบ รับประกันผลสัมฤทธิ์

"อย่าปล่อยให้ความกลัว เป็นุปสรรคความก้าวหน้าของท่าน!!!"

ท่านมีอาการประหม่า ตื่นเต้น เวลาพูดนึกไม่ออก ขึ้นต้นไม่ถูก จบไม่ลง
ที่พูดไม่ได้เตรียม ที่เตรียมไม่ได้พูด หลักสูตรนี้ช่วยคุณได้
สำหรับท่านที่มีประสบการณ์การพูดอยู่แล้ว ต้องการพัฒนาให้เป็นมืออาชีพมากขึ้น
ที่นี่คือคำตอบ รับประกันผลสัมฤทธิ์

"อย่าปล่อยให้ความกลัว เป็นุปสรรคความก้าวหน้าของท่าน!!!"

THE BEST SPEECH​

หลักสูตร ศิลปศาสตร์การพูด เดอะเบสท์ สปีช​

การแต่งกาย

- เบรกอาหารว่าง เช้า-บ่าย

- อาหารกลางวันในโรงแรม

- คู่มือประกอบการอบรม

​- ใบประกาศนียบัตร

- หนังสือทำเนียบสมาชิก

วันแรก 

- การพูด 4 จำพวก พูดได้ พูดเก่ง พูดเป็น พูดดี 
- การขจัดอาการประหม่า ลดความตื่นเต้น สร้างความเชื่อมั่น

- หลักการทักที่ประชุม (ทางการ กึ่งทางการ ไม่เป็นทางการ)
- พัฒนาบุคลิกภาพ และสร้างความเป็นผู้นำ
- หลักการพูด S B E การพูดแบบมืออาชีพ
- เทคนิคการเดินเรื่องให้น่าสนใจ ชวนติดตาม

แต่งกายสุภาพ 

(งดสวมเสื้อยืด กางเกงขาสั้น รองเท้าแตะ)

การบริการ

- ข้อห้ามในการเริ่มต้นพูด

- ข้อหลีกเลี่ยงของการจบ

- อัญมณีของการพูด ช่วยเพิ่มเสน่ห์และความน่าเชื่อถือ
- เทคนิคการพูด BEST Speech (ลิขสิทธิ์)

- ภาคปฏิบัติ: ฝึกการพูดแนะนำตัว

ฝึกการพูด S B E
ฝึกการพูด BEST Speech

- ให้การบ้าน ฝึกการเตรียมตัวและฝึกซ้อม

วันที่สอง   

- เทคนิคการโน้มน้าวจูงใจ

- หลักการวิเคราะห์ผู้ฟังก่อนการพูด

- หลักการพูดกล่าวอวยพร การแสดงความยินดี การพูด

ในวาระโอกาสต่างๆ

- เทคนิคการพูดแบบไม่ได้เตรียมตัว
- ภาคปฏิบัติ: ฝึกการพูดโน้มน้าวจูงใจ

- ภาคปฏิบัติ: ฝึกการกล่าวในวาระโอกาสต่างๆ

- ภาคปฏิบัติ: ฝึกการใช้ปฏิภาณไหวพริบในการพูด

 

* ทุกภาคปฏิบัติ วิทยากรจะให้คำแนะนำประเมินผลเป็นรายบุคคล

- เทคนิคการพูด เมื่อต้องพูดในสภาวะที่ไม่พร้อม
- การพูดในโอกาสพิเศษต่างๆ เช่น กล่าวอวยพร กล่าวขอบคุณฯ

- ฝึกการพูดในโอกาสต่างๆ
- การใช้ปฏิภาณไหวพริบในการพูด

- ฝึกการตอบคำถามให้มีความชัดเจน ตรงประเด็น น่าเชื่อถือ

วันที่สาม   

- หลักการพูดโน้มน้าวจูงใจ

- การพูดที่มีความน่าเชื่อถือ ถูกใจคนฟังและสร้างแรงบันดาลใจ

- หลักการโน้มน้าวผู้ฟังที่เป็นปรปักษ์ให้คล้อยตาม

- เทคนิคการตั้งคำถามเพื่อการโน้มน้าวจูงใจ

- การพูดสุนทรพจน์แบบฉับพลัน ไม่ต้องเตรียมตัว
- ฝึกการพูดให้มีเสน่ห์ชวนฟัง ได้ใจคน
- ฝึกการพูดสร้างสรรค์ สร้างคุณค่าในเนื้อหา
- ฝึกการเป็นพิธิกร

ตัวอย่างการสอน

ตัวอย่างการสอน

 

หลักการอบรม

สอนโดยทีมวิทยากรทรงคุณวุฒิ เปี่ยมด้วยประสบการณ์ 

ผู้เข้าอบรมได้ฝึกทักษะการพูดอย่างทั่วถึงทุกท่าน

ประเมินผล แก้ไขและพัฒนาเป็นรายบุคคล

การฝึกจะช่วยให้ท่าน หายจากอาการตื่นเต้นคลายความประหม่า

"ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์"

หลักสูตรยอดนิยม​

ขจัดอาการประหม่า สร้างบุคลิกภาพน่าเชื่อถือ

ข้อมูลการอบรม

- อบรม 2 วัน
- เริ่มเวลา 9:00 - 16:30 น.
- สถานที่ฝึกอบรม  โรงแรมทองธารา ริเวอร์วิว (เจริญกรุง 103 - 105)

- จำนวนรับสมัคร 20 ท่านเท่านั้น​

สิ่งที่ผู้เข้าอบรมจะได้รับ

รุ่น 188

วันที่ 27-28 พฤศจิกายน 64​

ราคาปกติ ท่านละ 9,500 บาท​

ราคาโปรโมชั่น ท่านละ 6,900 บาท​

ราคาปกติ ท่านละ 9,500 บาท​​

วันที่ 18-19 ธันวาคม 2564

ราคาโปรโมชั่น ท่านละ 6,900 บาท​​

เพิ่มพลังการพูด สร้างความน่าสนใจ

เทคนิคการสร้างโครงเรื่องให้ชวนติดตาม

หลักการพูดในโอกาสต่างๆ

การใช้น้ำเสียง สายตา ท่าทาง ในการพูด

เทคนิคการพูดโน้มน้าวจูงใจ

ทักษะการพูดฝึกได้พัฒนาได้

เพื่อความก้าวหน้าของชีวิต

ข้อมูลการอบรม

 

- อบรม 2 วัน
- เริ่มเวลา 9:00 - 17:00 น.
- สถานที่ฝึกอบรม โรงแรมทองธารา

   ถนนเจริญกรุง (ซ.103 - 105)

- จำนวนรับสมัคร 20 ท่านเท่านั้น​

รุ่น 188

*ทุกวัน มีภาคปฏิบัติให้ผู้เข้าอบรมได้ฝึกฝนบนเวทีทุกหัวข้อ
 

 การบริการ

- เบรกอาหารว่าง เช้า-บ่าย

- อาหารกลางวันในโรงแรม

- คู่มือประกอบการอบรม

​- ใบประกาศนียบัตร

- หนังสือทำเนียบสมาชิก

 

การแต่งกาย

-แต่งกายสุภาพ 

(งดสวมเสื้อยืด กางเกงขาสั้น รองเท้าแตะ)

การพูด 4 จำพวก พูดได้ พูดเก่ง พูดเป็น พูดดี

การขจัดอาการประหม่า ลดความตื่นเต้น สร้างความเชื่อมั่น

หลักการทักที่ประชุม (ทางการ กึ่งทางการ ไม่เป็นทางการ)

พัฒนาบุคลิกภาพ และสร้างความเป็นผู้นำ

หลักการพูด S B E การพูดแบบมืออาชีพ

เทคนิคการเดินเรื่องให้น่าสนใจ ชวนติดตาม

ข้อห้ามในการเริ่มต้นพูด

ข้อหลีกเลี่ยงของการจบ

อัญมณีของการพูด ช่วยเพิ่มเสน่ห์และความน่าเชื่อถือ

เทคนิคการพูด BEST Speech (ลิขสิทธิ์)

ภาคปฏิบัติ:

ฝึกการพูดแนะนำตัว
ฝึกการพูด S B E
ฝึกการพูด BEST Speech

ให้การบ้าน ฝึกการเตรียมตัวและฝึกซ้อม

Day 1​

Day 2​

เทคนิคการโน้มน้าวจูงใจ

หลักการวิเคราะห์ผู้ฟังก่อนการพูด

หลักการพูดกล่าวอวยพร การแสดงความยินดี การพูดในวาระโอกาสต่างๆ

เทคนิคการพูดแบบไม่ได้เตรียมตัว

ภาคปฏิบัติ: ฝึกการพูดโน้มน้าวจูงใจ

ภาคปฏิบัติ: ฝึกการกล่าวในวาระโอกาสต่างๆ

ภาคปฏิบัติ: ฝึกการใช้ปฏิภาณไหวพริบในการพูด

*ทุกภาคปฏิบัติ วิทยากรจะให้คำแนะนำประเมินผลเป็นรายบุคคล

รุ่น 189

Offline Training เรียนสด กลุ่มย่อย​

จำนวนจำกัด 20 ท่าน​

รุ่น 189

เทคนิคการพูด โดย คุณแสงธรรม บัวแสงธรรม ภายใต้แนวคิดที่ว่า

Call...087-4623563

Call...061-3563964

Call...061-356-3964

เทคนิคการพูด โดย คุณแสงธรรม บัวแสงธรรม ภายใต้แนวคิดที่ว่า