หลักสูตร ศิลปะการพูด เดอะเบส สปิช
เทคนิคการพูด โดย คุณแสงธรรม บัวแสงธรรม ภายใต้แนวคิดที่ว่า "มนุษย์สามารถพัฒนาให้ดีขึ้นได้อีก" เทคนิคการพูด โดย คุณแสงธรรม บัวแสงธรรม ภายใต้แนวคิดที่ว่า "มนุษย์สามารถพัฒนาให้ดีขึ้นได้อีก"

หลักสูตร ศิลปะการพูด เดอะเบส สปิช

THE BEST SPEECH​

เรียนทักษะการพูด ฝึกได้ พัฒนาได้ เพื่อความก้าวหน้าของชีวิต

ขจัดอาการประหม่า สร้างบุคลิกภาพน่าเชื่อถือ

เพิ่มพลังการพูด สร้างความน่าสนใจ

เทคนิคการสร้างโครงเรื่องให้ชวนติดตาม

หลักการพูดในโอกาสต่างๆ

การใช้น้ำเสียง สายตา ท่าทาง ในการพูด

เทคนิคการพูดโน้มน้าวจูงใจ

"อย่าปล่อยให้ความกลัว เป็นอุปสรรคความก้าวหน้าของท่าน!!!"

"ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์"

Public Training

เรียนสด กลุ่มย่อย
จำนวนจำกัด 18 ท่าน

รุ่น 189 วันที่ 18-19 ธันวาคม 64

ราคาปกติ ท่านละ 9,500 บาท​

ราคาโปรโมชั่น ท่านละ 7,500 บาท

แถมฟรี USB บันทึก การฝึกพูด มูลค่า 900 บาท

รุ่น 190 วันที่ 15-16 มกราคม 2565

ราคาปกติ ท่านละ 9,500 บาท​

ราคาโปรโมชั่น ท่านละ 7,500 บาท
หมดเขต 10 ม.ค.65

แถมฟรี USB บันทึก การฝึกพูด มูลค่า 900 บาท

ข้อมูลการอบรม

- อบรม 2 วัน
- เริ่มเวลา 9:00 - 16:30 น.
- สถานที่ฝึกอบรม  โรงแรมทองธารา ริเวอร์วิว (เจริญกรุง 103 - 105)
- จำนวนรับสมัคร 18 ท่านเท่านั้น​

สิ่งที่ผู้เข้าอบรมจะได้รับ

หลักการอบรม

- เทคนิคและหลักการสากล
- บทฝึกและกิจกรรมทดสอบ ทุกท่าน ทุกวัน
- ให้คำแนะนำแก้ไขโดยวิทยากรมืออาชีพ
- ฝึกฝนต่อเนื่องตั้งแต่ชั่วโมงแรก ถึง ชั่วโมงสุดท้าย
- เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ฝึกหัวข้อเฉพาะตามที่ต้องการ
- จบหลักสูตรด้วยมาตรฐาน The Best Speech พร้อมใบประกาศนียบัตร

ตารางการอบรม

วันแรก
- การพูด 4 จำพวก พูดได้ พูดเก่ง พูดเป็น พูดดี
- การขจัดอาการประหม่า ลดความตื่นเต้น สร้างความเชื่อมั่น
- หลักการทักที่ประชุม (ทางการ กึ่งทางการ ไม่เป็นทางการ)
- พัฒนาบุคลิกภาพ และสร้างความเป็นผู้นำ
- หลักการพูด S B E การพูดแบบมืออาชีพ
- เทคนิคการเดินเรื่องให้น่าสนใจ ชวนติดตาม
- ข้อห้ามในการเริ่มต้นพูด
- ข้อหลีกเลี่ยงของการจบ
- อัญมณีของการพูด ช่วยเพิ่มเสน่ห์และความน่าเชื่อถือ
- เทคนิคการพูด BEST Speech (ลิขสิทธิ์)
- ภาคปฏิบัติ: ฝึกการพูดแนะนำตัว
ฝึกการพูด S B E
ฝึกการพูด BEST Speech
- ให้การบ้าน ฝึกการเตรียมตัวและฝึกซ้อม

วันที่สอง  
- เทคนิคการโน้มน้าวจูงใจ
- หลักการวิเคราะห์ผู้ฟังก่อนการพูด
- หลักการพูดกล่าวอวยพร การแสดงความยินดี การพูดในวาระโอกาสต่างๆ
- เทคนิคการพูดแบบไม่ได้เตรียมตัว
- ภาคปฏิบัติ: ฝึกการพูดโน้มน้าวจูงใจ
- ภาคปฏิบัติ: ฝึกการกล่าวในวาระโอกาสต่างๆ
- ภาคปฏิบัติ: ฝึกการใช้ปฏิภาณไหวพริบในการพูด

* ทุกภาคปฏิบัติ วิทยากรจะให้คำแนะนำประเมินผลเป็นรายบุคคล

Day 1​

การพูด 4 จำพวก พูดได้
พูดเก่ง พูดเป็น พูดดี

การขจัดอาการประหม่า
ลดความตื่นเต้น
สร้างความเชื่อมั่น

หลักการทักที่ประชุม
(ทางการ กึ่งทางการ
ไม่เป็นทางการ)

พัฒนาบุคลิกภาพ
และสร้างความเป็นผู้นำ

หลักการพูด S B E
การพูดแบบมืออาชีพ

เทคนิคการเดินเรื่องให้
น่าสนใจ ชวนติดตาม

ข้อห้ามในการเริ่มต้นพูด

ข้อหลีกเลี่ยงของการจบ

อัญมณีของการพูด
ช่วยเพิ่มเสน่ห์และความ
น่าเชื่อถือ

เทคนิคการพูด BEST
Speech (ลิขสิทธิ์)

ภาคปฏิบัติ:
ฝึกการพูดแนะนำตัว
ฝึกการพูด S B E
ฝึกการพูด BEST
Speech

ให้การบ้าน ฝึก
การเตรียมตัวและฝึกซ้อม

Day 2

เทคนิคการโน้มน้าวจูงใจ

หลักการวิเคราะห์ผู้ฟัง
ก่อนการพูด

หลักการพูดกล่าวอวยพร
การแสดงความยินดี การ
พูดในวาระโอกาสต่างๆ

เทคนิคการพูดแบบไม่ได้
เตรียมตัว

ภาคปฏิบัติ: ฝึกการพูด
โน้มน้าวจูงใจ

ภาคปฏิบัติ: ฝึกการกล่าว
ในวาระโอกาสต่างๆ

ภาคปฏิบัติ: ฝึกการใช้
ปฏิภาณไหวพริบในการพูด

*ทุกภาคปฏิบัติ วิทยากร
จะให้คำแนะนำประเมิน
ผลเป็นรายบุคคล

*ทุกวัน มีภาคปฏิบัติให้ผู้เข้าอบรมได้ฝึกฝนบนเวทีทุกหัวข้อ

การบริการ

- เบรกอาหารว่าง เช้า-บ่าย
- อาหารกลางวันในโรงแรม
- คู่มือประกอบการอบรม
​- ใบประกาศนียบัตร
- หนังสือทำเนียบสมาชิก

การแต่งกาย

แต่งกายสุภาพ
(งดสวมเสื้อยืด กางเกงขาสั้น รองเท้าแตะ)

ตัวอย่างการสอน

เทคนิคการพูดจูงใจ - การโน้มน้าวจูงใจ ตัวอย่าง การสอนศิลปะการพูด เดอะเบสท์ สปีช พลัส บุคลิกภาพ สุภาพสตรี - การยืนพูดบนเวที เทคนิคการพัฒนาตนเองเพื่อเป็นวิทยากรมืออาชีพ โดย อ.แสงธรม บัวแสงธรรม

ติดต่อสอบถามได้ทาง

้้เบอร์โทร เทคนิคการพูด โดย คุณแสงธรรม บัวแสงธรรม ภายใต้แนวคิดที่ว่า "มนุษย์สามารถพัฒนาให้ดีขึ้นได้อีก" line เทคนิคการพูด โดย คุณแสงธรรม บัวแสงธรรม ภายใต้แนวคิดที่ว่า "มนุษย์สามารถพัฒนาให้ดีขึ้นได้อีก" facebook เทคนิคการพูด โดย คุณแสงธรรม บัวแสงธรรม ภายใต้แนวคิดที่ว่า "มนุษย์สามารถพัฒนาให้ดีขึ้นได้อีก" อีเมล เทคนิคการพูด โดย คุณแสงธรรม บัวแสงธรรม ภายใต้แนวคิดที่ว่า "มนุษย์สามารถพัฒนาให้ดีขึ้นได้อีก"youtube เทคนิคการพูด โดย คุณแสงธรรม บัวแสงธรรม ภายใต้แนวคิดที่ว่า "มนุษย์สามารถพัฒนาให้ดีขึ้นได้อีก"

©2012-2021 The Best Speech Plus All Rights Reserved.

Design by Genius