ตารางการอบรม

 

- เทคนิคและหลักการสากล

- บทฝึกและกิจกรรมทดสอบ ทุกท่าน ทุกวัน

- ให้คำแนะนำแก้ไขโดยวิทยากรมืออาชีพ

- ฝึกฝนต่อเนื่องตั้งแต่ชั่วโมงแรก ถึง ชั่วโมงสุดท้าย

- เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ฝึกหัวข้อเฉพาะตามที่ต้องการ

- จบหลักสูตรด้วยมาตรฐาน The Best Speech พร้อมใบประกาศนียบัตร

 

หลักการอบรม

สิ่งที่ผู้เข้าอบรมจะได้รับ

ทักษะการพูด ฝึกได้ พัฒนาได้ เพื่อความก้าวหน้าของชีวิต

"อย่าปล่อยให้ความกลัว เป็นอุปสรรคความก้าวหน้าของท่าน!!!"

ท่านมีอาการประหม่า ตื่นเต้น เวลาพูดนึกไม่ออก ขึ้นต้นไม่ถูก จบไม่ลง
ที่พูดไม่ได้เตรียม ที่เตรียมไม่ได้พูด หลักสูตรนี้ช่วยคุณได้
สำหรับท่านที่มีประสบการณ์การพูดอยู่แล้ว ต้องการพัฒนาให้เป็นมืออาชีพมากขึ้น
ที่นี่คือคำตอบ รับประกันผลสัมฤทธิ์

"อย่าปล่อยให้ความกลัว เป็นุปสรรคความก้าวหน้าของท่าน!!!"

ท่านมีอาการประหม่า ตื่นเต้น เวลาพูดนึกไม่ออก ขึ้นต้นไม่ถูก จบไม่ลง
ที่พูดไม่ได้เตรียม ที่เตรียมไม่ได้พูด หลักสูตรนี้ช่วยคุณได้
สำหรับท่านที่มีประสบการณ์การพูดอยู่แล้ว ต้องการพัฒนาให้เป็นมืออาชีพมากขึ้น
ที่นี่คือคำตอบ รับประกันผลสัมฤทธิ์

"อย่าปล่อยให้ความกลัว เป็นุปสรรคความก้าวหน้าของท่าน!!!"

THE BEST SPEECH​

หลักสูตร ศิลปศาสตร์การพูด เดอะเบสท์ สปีช​

การแต่งกาย

- เบรกอาหารว่าง เช้า-บ่าย

- อาหารกลางวันในโรงแรม

- คู่มือประกอบการอบรม

​- ใบประกาศนียบัตร

- หนังสือทำเนียบสมาชิก

วันแรก 

- การขจัดอาการประหม่า ลดความตื่นเต้น สร้างความมั่นใจ
- การปรากฏตัวให้ดูดี มีความน่าเชื่อถือ ฝึกการใช้ไมค์

- หลักการทักที่ประชุม อย่างเป็นทางการ กึ่งทางการ และไม่เป็นทางการ
- พัฒนาบุคลิกภาพ สร้างภาวะผู้นำ
- เทคนิคการใช้น้ำเสียงให้น่าฟังมีพลังอย่างเหมาะสม
- หลักการสร้างโครงเรื่องอย่างมืออาชีพ

แต่งกายสุภาพ 

(งดสวมเสื้อยืด กางเกงขาสั้น รองเท้าแตะ)

การบริการ

- ฝึกการพูดแบบ "Story Telling"

- เทคนิคการขึ้นต้นให้น่าสนใจชวนติดตาม

- หลักการเดินเรื่องไม่สับสน ตรงประเด็น ตรงตามวัตถุประสงค์
- เทคนิคการเตรียมตัวและการฝึกซ้อมก่อนการพูด

- ฝึกการพูดสั้น กระชับ แต่เนื้อหาครบถ้วนได้ใจความสมบูรณ์

- แสดงการพูด เพื่อการพัฒนา

วันที่สอง   

- เทคนิคเฉพาะ "หลักการพูด THE  BEST" เสน่ห์ของการพูด

- ข้อควรระวังในการพูด

- ฝึกการใช้น้ำเสียง สีหน้า และท่าทางประกอบการพูด

- ฝึกการแสดงออก พูดและแสดงออกอย่างเป็นธรรมชาติ
- หลักการวิเคราะห์ผู้ฟังเพื่อประสิทธิภาพของการพูด

 

- เทคนิคการพูด เมื่อต้องพูดในสภาวะที่ไม่พร้อม
- การพูดในโอกาสพิเศษต่างๆ เช่น กล่าวอวยพร กล่าวขอบคุณฯ

- ฝึกการพูดในโอกาสต่างๆ
- การใช้ปฏิภาณไหวพริบในการพูด

- ฝึกการตอบคำถามให้มีความชัดเจน ตรงประเด็น น่าเชื่อถือ

วันที่สาม   

- หลักการพูดโน้มน้าวจูงใจ

- การพูดที่มีความน่าเชื่อถือ ถูกใจคนฟังและสร้างแรงบันดาลใจ

- หลักการโน้มน้าวผู้ฟังที่เป็นปรปักษ์ให้คล้อยตาม

- เทคนิคการตั้งคำถามเพื่อการโน้มน้าวจูงใจ

- การพูดสุนทรพจน์แบบฉับพลัน ไม่ต้องเตรียมตัว
- ฝึกการพูดให้มีเสน่ห์ชวนฟัง ได้ใจคน
- ฝึกการพูดสร้างสรรค์ สร้างคุณค่าในเนื้อหา
- ฝึกการเป็นพิธิกร

ตัวอย่างการสอน

ตัวอย่างการสอน

 

หลักการอบรม

สอนโดยทีมวิทยากรทรงคุณวุฒิ เปี่ยมด้วยประสบการณ์ 

ผู้เข้าอบรมได้ฝึกทักษะการพูดอย่างทั่วถึงทุกท่าน

ประเมินผล แก้ไขและพัฒนาเป็นรายบุคคล

การฝึกจะช่วยให้ท่าน หายจากอาการตื่นเต้นคลายความประหม่า

"ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์"

หลักสูตรยอดนิยม​

ขจัดอาการประหม่า สร้างบุคลิกภาพน่าเชื่อถือ

ข้อมูลการอบรม

- อบรม 3 วัน
- เริ่มเวลา 9:00 - 16:30 น.
- สถานที่ฝึกอบรม  โรงแรมทองธารา ริเวอร์วิว (เจริญกรุง 103 - 105)

- จำนวนรับสมัคร 20 ท่านเท่านั้น​

สิ่งที่ผู้เข้าอบรมจะได้รับ

รุ่น 188

วันที่ 16-18 กรกฎาคม 2564

ราคา 9,900 บาท

(ก่อน 10 ก.ค. 64)

ราคา 8,900 บาท

(ก่อน 5 ก.ค. 64)

ราคา 9,900 บาท

(ก่อน 15 ส.ค. 64)

วันที่ 16-18 กรกฎาคม 2564

ราคา 8,900 บาท

(ก่อน 10 ส.ค. 64)

เพิ่มพลังการพูด สร้างความน่าสนใจ

เทคนิคการสร้างโครงเรื่องให้ชวนติดตาม

หลักการพูดในโอกาสต่างๆ

การใช้น้ำเสียง สายตา ท่าทาง ในการพูด

เทคนิคการพูดโน้มน้าวจูงใจ

ทักษะการพูดฝึกได้พัฒนาได้

เพื่อความก้าวหน้าของชีวิต

ข้อมูลการอบรม

 

- อบรม 3 วัน
- เริ่มเวลา 9:00 - 17:00 น.
- สถานที่ฝึกอบรม โรงแรมทองธารา

   ถนนเจริญกรุง (ซ.103 - 105)

- จำนวนรับสมัคร 20 ท่านเท่านั้น​

รุ่น 186

ราคาปกติ 12,000 บาท

*ทุกวัน มีภาคปฏิบัติให้ผู้เข้าอบรมได้ฝึกฝนบนเวทีทุกหัวข้อ
 

 การบริการ

- เบรกอาหารว่าง เช้า-บ่าย

- อาหารกลางวันในโรงแรม

- คู่มือประกอบการอบรม

​- ใบประกาศนียบัตร

- หนังสือทำเนียบสมาชิก

 

การแต่งกาย

-แต่งกายสุภาพ 

(งดสวมเสื้อยืด กางเกงขาสั้น รองเท้าแตะ)

การขจัดอาการประหม่า ลดความตื่นเต้น สร้างความมั่นใจ​

การปรากฏตัวให้ดูดี มีความน่าเชื่อถือ ฝึกการใช้ไมค์

หลักการทักที่ประชุม อย่างเป็นทางการ กึ่งทางการ และไม่เป็นทางการ

พัฒนาบุคลิกภาพ สร้างภาวะผู้นำ

เทคนิคการใช้น้ำเสียงให้น่าฟังมีพลังอย่างเหมาะสม

หลักการสร้างโครงเรื่องอย่างมืออาชีพ

ฝึกการพูดแบบ "Story Telling"

เทคนิคการขึ้นต้นให้น่าสนใจชวนติดตาม

หลักการเดินเรื่องไม่สับสน ตรงประเด็น ตรงตามวัตถุประสงค์

เทคนิคการเตรียมตัวและการฝึกซ้อมก่อนการพูด

ฝึกการพูดสั้น กระชับ แต่เนื้อหาครบถ้วนได้ใจความสมบูรณ์

แสดงการพูด เพื่อการพัฒนา

Day 1​

เทคนิคเฉพาะ "หลักการพูด THE  BEST" เสน่ห์ของการพูด

Day 2​

ข้อควรระวังในการพูด

ฝึกการใช้น้ำเสียง สีหน้า และท่าทางประกอบการพูด

ฝึกการแสดงออก พูดและแสดงออกอย่างเป็นธรรมชาติ

หลักการวิเคราะห์ผู้ฟังเพื่อประสิทธิภาพของการพูด

เทคนิคการพูด เมื่อต้องพูดในสภาวะที่ไม่พร้อม

การพูดในโอกาสพิเศษต่างๆ เช่น กล่าวอวยพร กล่าวขอบคุณฯ

ฝึกการพูดในโอกาสต่างๆ

การใช้ปฏิภาณไหวพริบในการพูด

ฝึกการตอบคำถามให้มีความชัดเจน ตรงประเด็น น่าเชื่อถือ

Day 3​

หลักการพูดโน้มน้าวจูงใจ

การพูดที่มีความน่าเชื่อถือ ถูกใจคนฟังและสร้างแรงบันดาลใจ

หลักการโน้มน้าวผู้ฟังที่เป็นปรปักษ์ให้คล้อยตาม

เทคนิคการตั้งคำถามเพื่อการโน้มน้าวจูงใจ

การพูดสุนทรพจน์แบบฉับพลัน ไม่ต้องเตรียมตัว

ฝึกการพูดให้มีเสน่ห์ชวนฟัง ได้ใจคน

ฝึกการพูดสร้างสรรค์ สร้างคุณค่าในเนื้อหา

ฝึกการเป็นพิธิกร

รุ่น 189

เทคนิคการพูด S-B-E บทฝึกที่หลากหลาย

การประเมินผลที่ชัดเจน ตรงจุด พัฒนาได้จริง
     มาฝึกกับเรา เพื่อความสำเร็จของคุณ

วันที่ 25-26 กันยายน 2564

เพียง 1,990 บาท/ ท่าน

Live Online Training เรียนสดผ่าน Zoom คลิก

เทคนิคการพูด โดย คุณแสงธรรม บัวแสงธรรม ภายใต้แนวคิดที่ว่า

Call...087-4623563

Call...061-3563964

Call...061-356-3964

เทคนิคการพูด โดย คุณแสงธรรม บัวแสงธรรม ภายใต้แนวคิดที่ว่า