ตารางการอบรม

สอนโดยทีมวิทยากรทรงคุณวุฒิ เปี่ยมด้วยประสบการณ์ ผู้เข้าอบรมจะได้ฝึกทักษะการพูดอย่างทั่วถึงทุกท่าน ประเมินผล แก้ไขและพัฒนาเป็นรายบุคคล การฝึกจะช่วยให้ท่าน หายจากอาการตื่นเต้น คลายความประหม่า มีบุคลิกผู้นำ น่าเชื่อถือ

หลักการอบรม

สิ่งที่ผู้เข้าอบรมจะได้รับ

ทักษะการพูด ฝึกได้ พัฒนาได้ เพื่อความก้าวหน้าของชีวิต

"อย่าปล่อยให้ความกลัว เป็นอุปสรรคความก้าวหน้าของท่าน!!!"

ท่านมีอาการประหม่า ตื่นเต้น เวลาพูดนึกไม่ออก ขึ้นต้นไม่ถูก จบไม่ลง
ที่พูดไม่ได้เตรียม ที่เตรียมไม่ได้พูด หลักสูตรนี้ช่วยคุณได้
สำหรับท่านที่มีประสบการณ์การพูดอยู่แล้ว ต้องการพัฒนาให้เป็นมืออาชีพมากขึ้น
ที่นี่คือคำตอบ รับประกันผลสัมฤทธิ์

"อย่าปล่อยให้ความกลัว เป็นุปสรรคความก้าวหน้าของท่าน!!!"

ท่านมีอาการประหม่า ตื่นเต้น เวลาพูดนึกไม่ออก ขึ้นต้นไม่ถูก จบไม่ลง
ที่พูดไม่ได้เตรียม ที่เตรียมไม่ได้พูด หลักสูตรนี้ช่วยคุณได้
สำหรับท่านที่มีประสบการณ์การพูดอยู่แล้ว ต้องการพัฒนาให้เป็นมืออาชีพมากขึ้น
ที่นี่คือคำตอบ รับประกันผลสัมฤทธิ์

"อย่าปล่อยให้ความกลัว เป็นุปสรรคความก้าวหน้าของท่าน!!!"

THE BEST SPEECH​

หลักสูตร ศิลปศาสตร์การพูด เดอะเบสท์ สปีช​

การแต่งกาย

- เบรกอาหารว่าง เช้า-บ่าย

- อาหารกลางวันในโรงแรม

- คู่มือประกอบการอบรม

​- ใบประกาศนียบัตร

- หนังสือทำเนียบสมาชิก

วันแรก 

- การขจัดอาการประหม่าลดความตื่นเต้นและ สร้างความมั่นใจ
- การปรากฏตัวให้ดูดีมีความน่าเชื่อถือ ฝึกการใช้ไมค์

- หลักการทักที่ประชุม อย่างเป็นทางการ กึ่งทางการ และไม่เป็นทางการ
- พัฒนาบุคลิกภาพ สร้างภาวะผู้นำ และการใช้ท่าทางประกอบการพูด
- ทคนิคการใช้น้ำเสียงให้น่าฟังมีพลังอย่างเหมาะสม
- หลักการสร้างโครงเรื่องอย่างมืออาชีพ

 

แต่งกายสุภาพ 

(งดสวมเสื้อยืด กางเกงขาสั้น รองเท้าแตะ)

การบริการ

- เทคนิคการเล่าเรื่อง "Story Telling"

- เทคนิคการขึ้นต้นให้น่าสนใจชวนติดตาม

- หลักการเดินเรื่องไม่สับสน ตรงประเด็น ตรงตามวัตถุประสงค์
- เทคนิคการเตรียมตัวและการฝึกซ้อมก่อนการพูด

- ฝึกการพูดสั้น กระชับ แต่เนื้อหาครบถ้วนได้ใจความสมบูรณ์

วันที่สอง   

- เทคนิคเฉพาะ "หลักการพูด THE  BEST" เสน่ห์ของการพูด

- ข้อควรระวังในการพูด

- การใช้น้ำเสียง สีหน้า และท่าทางประกอบการพูด

- ฝึกการแสดงออก พูดและแสดงออกอย่างเป็นธรรมชาติ
- หลักการวิเคราะห์ผู้ฟังเพื่อประสิทธิภาพของการพูด

 

- เทคนิคการพูด เมื่อต้องพูดในสภาวะที่ไม่พร้อม
- การพูดในโอกาสพิเศษต่างๆ เช่น กล่าวอวยพร กล่าวขอบคุณฯ

- ฝึกการพูดในโอกาสต่างๆ
- เทคนิคการพูดอย่างวิทยากร
- การใช้ปฏิภาณไหวพริบในการพูด
 

 

วันที่สาม   

- หลักการพูดโน้มน้าวจูงใจ

- การพูดที่มีความน่าเชื่อถือ ถูกใจคนฟังและสร้างแรงบันดาลใจ

- หลักการโน้มน้าวผู้ฟังที่เป็นปรปักษ์ให้คล้อยตาม

- เทคนิคการตั้งคำถามเพื่อการโน้มน้าวจูงใจ

- เทคนิคการตอบคำถาม ชัดเชน น่าเชื่อถือ และตรงประเด็น

- การพูดสุนทรพจน์แบบฉับพลัน ไม่ต้องเตรียมตัว
- ทักษะการพูดให้เป็นธรรมชาติสร้างความประทับใจ
- หลักชัยของการพูด
- ฝึกการเป็นพิธิกร

*ทุกวัน มีภาคปฏิบัติให้ผู้เข้าอบรมได้ฝึกฝนบนเวทีทุกหัวข้อ
 

ตัวอย่างการสอน

ตัวอย่างการสอน

 

หลักการอบรม

สอนโดยทีมวิทยากรทรงคุณวุฒิ เปี่ยมด้วยประสบการณ์ 

ผู้เข้าอบรมได้ฝึกทักษะการพูดอย่างทั่วถึงทุกท่าน

ประเมินผล แก้ไขและพัฒนาเป็นรายบุคคล

การฝึกจะช่วยให้ท่าน หายจากอาการตื่นเต้นคลายความประหม่า

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การบริการ

- เบรกอาหารว่าง เช้า-บ่าย

- อาหารกลางวันในโรงแรม

- คู่มือประกอบการอบรม

​- ใบประกาศนียบัตร

- หนังสือทำเนียบสมาชิก

 

การแต่งกาย

สุภาพบุรุษ แต่งกายสุภาพ

สวมสูท/ แจคเก็ต

*หากท่านใดต้องการให้สอนผูกเนคไท

ให้นำเนคไทมาด้วย

สุภาพสตรี  แต่งกายสุภาพ

(แอร์ค่อนข้างหนาว)

"ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์"

หลักสูตรยอดนิยม​

ขจัดอาการประหม่า สร้างบุคลิกภาพน่าเชื่อถือ

ข้อมูลการอบรม

- อบรม 3 วัน
- เริ่มเวลา 9:00 - 17:00 น.
- สถานที่ฝึกอบรม  โรงแรมทองธารา ถนนเจริญกรุง 103 - 105

- จำนวนรับสมัคร 16 ท่านเท่านั้น​

ค่าลงทะเบียน ท่านละ 12,000 บาท​

สิ่งที่ผู้เข้าอบรมจะได้รับ

 

รุ่น

    175

 

รุ่น

     176

วันที่ 23-25 ตุลาคม 2563

ราคา 9,900 บาท

(ก่อน 15 ต.ค. 63)

ราคา 8,900 บาท

(ก่อน 30 ก.ย. 63)

ราคา 9,900 บาท

(ก่อน 5 พ.ย. 63)

วันที่ 23-25 ตุลาคม 2563

ราคา 8,900 บาท

(ก่อน 27 ต.ค. 63)

เพิ่มพลังการพูด สร้างความน่าสนใจ

เทคนิคการสร้างโครงเรื่องให้ชวนติดตาม

หลักการพูดในโอกาสต่างๆ

การใช้น้ำเสียง สายตา ท่าทาง ในการพูด

เทคนิคการพูดโน้มน้าวจูงใจ

ทักษะการพูดฝึกได้พัฒนาได้

เพื่อความก้าวหน้าของชีวิต

ข้อมูลการอบรม

- อบรม 3 วัน
- เริ่มเวลา 9:00 - 17:00 น.
- สถานที่ฝึกอบรม โรงแรมทองธารา

   ถนนเจริญกรุง (ซ.103 - 105)

- จำนวนรับสมัคร 16 ท่านเท่านั้น​

เทคนิคการพูด โดย คุณแสงธรรม บัวแสงธรรม ภายใต้แนวคิดที่ว่า

Call...087-4623563

Call...061-3563964

Call...061-356-3964

เทคนิคการพูด โดย คุณแสงธรรม บัวแสงธรรม ภายใต้แนวคิดที่ว่า