"คำพูด" มีราคามากกว่าที่คิด

     คำพูดของเราทุกคนมี ราคา คุณว่าจริงไหม? คนเราสามารถใช้ทักษะการพูดสร้างรายได้มากมาย แต่ราคาของคำพูดของเรานั้นจะมากหรือน้อยผมว่าขึ้นอยู่กับ คำพูดของเรามีคุณค่าแค่ไหน 

 

     เรียนทักษะการพูดแล้วอย่ามองข้ามการมอบคุณค่าด้วยใจในสิ่งที่เราพูด ยิ่งเราให้คุณค่ากับสิ่งนั้นมากเท่าไหร่ยิ่งดี ให้มากจนประเมินค่าไม่ได้ ไม่สามารถตีเป็นราคาออกมาได้ นั่นแหละเราจะได้ถึงพร้อมของคำว่า "นักพูด"

ระดับคุณค่าของเรื่องที่เราพูดมีผลต่อคนหรือกลุ่มคนในแวดวงที่กว้างแค่ไหน

 

     ระดับของคุณค่าพอจะแบ่งได้เป็น 4 ระดับระดับ

1 ฉัน และ เธอ, ครอบครัวระดับ

2 สถาบัน องค์กร เขตระดับ

3 ประเทศระดับ

4 สากล

 

     ถ้าในสมองเราคิดแต่ผลประโยชน์ของตัวเองและคนใกล้ตัว สิ่งที่เราพูดจะมาจากสิ่งที่เราคิด คุณค่าของชีวิตก็จะมีเพียงแค่นี้ มีแต่คำว่า ฉันจะได้สิ่งนั้น เธอจะได้สิ่งนี้ คุณค่าของการพูดจะอยู่แค่ระดับ1 

 

     ถ้าเราคิดถึงคนอื่นมากขึ้น นึกถึงตัวเองให้น้อยลง สิ่งที่เราพูดจะพูดถึงความรู้สึกของคนอื่นในวงที่กว้างขึ้น เช่น เป้าหมายขององค์กร สมาคมการค้าที่รวมตัวของคนในวงการธุรกิจเดียวกัน หมู่บ้าน ตำบล หรือจังหวัด มีมุมมองที่กว้างไกลออกไปนอกเหนือคนในครอบครัวอย่างนี้จัดเป็นคุณค่าในระดับ 2

 

     ส่วนการพูดให้มีคุณค่าในระดับ 3 ต้องพูดเพื่อผลประโยชน์ของชาติ ประชาชน โดยที่เราไม่จำเป็นต้องเป็นนักการเมือง สนใจห่วงใยและปรารถนาดีกับพี่น้องร่วมประเทศ ไม่แบ่งฝักแบ่งฝ่ายมีแต่คำว่าประเทศชาติ 

แต่ถ้าต้องการยกระดับการพูดของเราให้เป็นระดับ 4 ต้องมีจิตใจที่เปิดกว้างถึงคนทั้งโลก รวมถึงธรรมชาติและสรรพสัตว์ ไม่แบ่งเชื้อชาติ ศาสนา ระบบการเมือง 

 

     เราทุกคนสามารถฝึกการพูดให้เป็นนักพูดทรงพลังมีคุณค่าในระดับสากล ระดับ4 เพียงแค่ฝึกคิดมุมมองที่สร้างสรรค์ มีใจที่เปี่ยมด้วยความรักความเมตตาต่อเพื่อนมนุษย์และสรรพสัตว์

 

     คนที่เป็นนักพูดระดับ 4 จะสามารถเชื่อมโยงความคิดของตนให้เข้ากับการพูดในทุกระดับได้อย่างกลมกลืน อาจจะพูดกับคนในบริษัทเรื่องเป้าหมายการทำงาน ซึ่งเหมือนจะมีคุณค่าในระดับ 2 แต่ในความรู้สึกของผู้พูดมีจิตสำนึกถึงความรับผิดชอบต่อสังคม ประเทศชาติหรือโลกใบนี้ ไม่กระทำใดๆที่มีผลเสียต่อส่วนรวม ยั่นก็ถือว่า ท่านเป็นนักพูดระดับ 4

 

ดูจากการพูด แต่วัดกันที่หัวใจ♥️

โดย แสงธรรม บัวแสงธรรม

Call...087-4623563

Call...061-3563964

Call...061-356-3964

เทคนิคการพูด โดย คุณแสงธรรม บัวแสงธรรม ภายใต้แนวคิดที่ว่า